Wie is verantwoordelijk voor afvalbeleid?

Wie is verantwoordelijk voor afvalbeleid?

Gemeenten hebben de taak om te zorgen dat het afval van burgers wordt ingezameld en verwerkt. Bedrijven moeten hier zelf voor zorgen. Gemeenten zullen hiervoor hun eigen beleid hebben en, al dan niet samen met andere gemeenten, de afvalinzameling aanbesteden.

Wat zegt de wet over milieuvervuiling?

De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. Deze wet bepaalt welk wettelijk gereedschap kan worden ingezet om het milieu te beschermen. De belangrijkste instrumenten zijn milieuplannen en milieuprogramma’s, milieukwaliteitseisen, vergunningen, algemene regels en handhaving.

Wat staat er in de Afvalstoffenverordening?

De verordening bevat regels voor het bestrijden van zwerfafval. Grondslag De verordening geeft uitvoering aan de verplichting van artikel 10.23 van de Wm, waarin de gemeenteraad wordt opgedragen om in het belang van de bescherming van het milieu een afvalstoffenverordening vast te stellen.

Lees ook:   Is BUNQ een betrouwbare bank?

Wat is LAP3?

Het laatste vastgestelde afvalbeheerplan is het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3). In LAP3 staan sectorplannen waar het beleid voor de verschillende afvalstromen is uitgewerkt. Deze sectorplannen zijn het toetsingskader bij vergunningverlening aan afvalverwerkende bedrijven.

Hoe wordt afvalstoffenheffing berekend?

De grootte van uw huishouden kan de hoogte van de afvalstoffenheffing bepalen. Des te groter uw huishouden, des te meer afvalstoffenheffing u dan betaalt. Andere gemeenten berekenen de afvalstoffenheffing anders. Ze kijken bijvoorbeeld naar de door u aangeleverde hoeveelheid afval.

Hoe wordt restafval gescheiden?

LET OP: ALLEEN PMD MAG BIJ RESTAFVAL Andere soorten afval moeten nog steeds ‘aan de bron’ gescheiden worden, door jou dus. Papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval en etensresten, glas, textiel, klein chemisch afval en grofvuil blijft u apart aanleveren.

Wat betekent milieuwetgeving?

In de milieuwetgeving worden door middel van wetten en regels grenzen gesteld aan mensen en bedrijven voor activiteiten die invloed hebben op de leefbaarheid van mens, dier en plant. Vaak zijn dit beperkende regels waarmee men een balans heeft proberen te vinden tussen gebruik en behoud van de leefomgeving.

Lees ook:   Wat is diarree bij hond en kat?

Wat zijn milieu eisen?

milieueis – zelfstandig naamwoord uitspraak: mil-jeu-eis 1. eis die aan de industrie gesteld wordt in verband met beperking van de milieuvervuiling ♢de overheid stelt steeds meer milieueisen aan de bedrijven Zelfstandig naamwoord: mil-jeu-…