Wie bepaalt monument?

Wie bepaalt monument?

Wie beslist of een bepaald gebouw of object een monument wordt? De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wijst rijksmonumenten aan. Vooraf krijgt de minister advies van de gemeente, de Raad voor Cultuur en de Provincie.

Wat maakt een monument een monument?

Een monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde.

Hoe maak je een monument?

Procedure. Vóór aanwijzing wordt in ieder geval advies gevraagd aan burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het monument ligt. De eigenaar kan tijdens de procedure zijn mening geven via een schriftelijke zienswijze en een hoorzitting. Een eigenaar kan geen verzoek indienen tot aanwijzing als rijksmonument.

Wat is het verschil tussen een rijksmonument en gemeentemonument?

Rijksmonumenten zijn monumenten die beschermd worden omdat ze van nationaal belang zijn. Gemeentelijke monumenten worden beschermd omdat ze van gemeentelijk belang en beeldbepalend voor een dorp of stad zijn.

Wie bepaalt of iets cultureel erfgoed is of niet?

De Erfgoedwet waarborgt een zorgvuldig genomen besluit bij het afstoten van cultuurgoederen of verzamelingen door het Rijk, een provincie, gemeente of andere publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals waterschappen en universiteiten.

Hoe wordt een huis een monument?

Reacties. Een pand is een monument als het op de monumentenlijst staat: “Op een monumentenlijst staan cultuurhistorisch waardevolle panden en objecten die beschermd zijn. Doel van deze bescherming is om dit erfgoed voor toekomstige generaties te behouden.

Wat is de functie van het monument?

‘Allereerst de functie van het monument als totempaal: een symbool voor de lokale gemeenschap en daarmee de identiteit van een stad of dorp. bezoekers trekt. Ten derde het monument als ontmoetingsplaats, een plek waar mensen samenkomen omdat het een vertrouwde plek is.

Wat mag je verbouwen aan een gemeentelijk monument?

Heb ik een vergunning nodig voor verbouwing of restauratie van een beschermd monument? Voor verbouwing of restauratie van uw monument heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor sloopwerk, een nieuwe uitbouw, het opnieuw voegen van een hele gevel of de vervanging van historisch glas in een raam.

Wat is vergunningsvrij bouwen?

Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning.