Welke premies betaal je als werkgever?

Welke premies betaal je als werkgever?

U houdt als werkgever elke maand loonheffing in op het salaris van uw werknemers. U betaalt ook de premies voor de werknemersverzekeringen WW, WAO en WIA….Loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (loonheffing)

 • Algemene ouderdomswet (AOW);
 • Algemene nabestaandenwet (ANW)
 • Wet langdurige zorg (WLZ).

Wat zijn loonkosten voor werkgever?

Hoogte van de loonkosten Naast het brutoloon van de werknemer, kun je als werkgever rekening houden met gemiddeld 20% tot 40% werkgeverslasten, met uitschieters naar zelfs 50%. De loonkosten variëren door persoonlijke afspraken met werknemers en door verplichtingen die vanuit een cao of bedrijfstak zijn geregeld.

Wat zijn werkgeverslasten 2021?

De gemiddelde werkgeverslasten voor vaste krachten stijgen naar 19,27% ten opzichte van 18,89%. Voor tijdelijke contracten stijgen de gemiddelde werkgeverslasten van 23,89% dit jaar naar 24,27% in 2021. De gemiddelde werkgeverslasten bestaan uit: WW-premie (Awf-premie)

Wat is het percentage werkgeverslasten?

De vuistregel is dat de werkgeverslasten in Nederland ongeveer 30% van het brutoloon bedragen.

Hoe bereken je de loonkost?

De loonkost varieert afhankelijk van de volgende parameters:

 1. het statuut van de medewerker (werknemer of zelfstandige),
 2. zijn of haar leeftijd en ervaring,
 3. de functie of het hiërarchische niveau,
 4. de sector waarin het bedrijf actief is,
 5. het aantal gepresteerde uren (voltijds of deeltijds).

Wat wordt verstaan onder loonkosten?

Begrippen als ‘loon’ en ‘loonkosten’ zijn niet gemakkelijk te definiëren. De vraag wat ‘loon’ is, wordt in woordenboeken kort beantwoord met ‘vergoeding voor werk’ en loonkosten zijn ‘alle kosten die voor de werkgever voortvloeien uit het betalen van loon’.

Welke loonkosten zijn er?

Wat zijn directe loonkosten?

 • Bruto loon volgens salaristabel behorend bij CAO (schaal/trede) of de individuele arbeidsovereenkomst.
 • Vakantie-uitkering.
 • Niet van winst afhankelijke eindejaarsuitkering/13e maand.
 • Werkgeverslasten:
 • Overige werkgeverspremies voor werkloosheids- en ziektekostenuitkeringen.