Wat is gedragsstoornis CD?

Wat is gedragsstoornis CD?

ODD en CD zijn gedragsstoornissen waarbij iemand extreem dwars, opstandig of agressief gedrag vertoont. Dit gedrag leidt tot nadelige gevolgen voor de persoon en voor zijn omgeving.

Welke stoornissen komen vaak voor met ODD en CD?

ADHD. Naar schatting heeft 10 tot 35% van de kinderen met ODD of CD daarnaast ook ADHD. Vaak heeft een kind al ADHD en ontwikkelt dan later ODD of CD. Kinderen met CD én ADHD hebben minder goede vooruitzichten dan kinderen die alleen CD hebben.

Welke vormen van gedragsstoornissen zijn er?

Andere problemen of stoornissen die tegelijk met gedragsproblemen kunnen bestaan zijn:

  • impulsief gedrag.
  • druk of hyperactief gedrag.
  • aandachtsproblemen.
  • gevoelens van onzekerheid, angst en somberheid.
  • traumatisering.
  • lichte verstandelijke beperking (lvb) of zwakbegaafdheid.
  • verminderde leerprestaties.
  • autismespectrumstoornis.

Wat zijn de oorzaken van CD?

Oorzaken CD Men vermoedt dat de oorzaak van CD net als ODD te maken heeft met een samenspel tussen erfelijke aanleg en de omgevingsfactoren. Factoren binnen het gezin en de kenmerken van de buurt en vrienden, kunnen het gedrag van het kind versterken of juist remmen.

Welke 2 groepen gedragsstoornissen zijn er?

De twee belangrijkste gedragsstoornissen zijn CD (conduct disorder) en ODD (oppositional defiant disorder).

Wat is het verschil tussen de antisociale gedragsstoornis CD en de oppositioneel opstandige gedragsstoornis?

Kinderen en jongeren met ODD zijn ongehoorzaam en gaan in verzet. Ze zijn snel boos, vaak driftig en kunnen anderen met opzet ergeren. Bij kinderen en jongeren met CD zijn de gedragsproblemen ernstiger. Ze beginnen bijvoorbeeld met vechten of ze mishandelen dieren.

Hoe vaak komt ODD voor?

Behaviour betekent gedrag, de term disorder betekent aandoening. Hoe vaak komt ODD voor bij kinderen? Geschat wordt dat ODD voorkomt bij één op de zes tot vijftig kinderen, afhankelijk van de criteria die gebruikt worden om de diagnose ODD te stellen.