Wat is een jaarverslag van een bedrijf?

Wat is een jaarverslag van een bedrijf?

Een jaarverslag is eigenlijk – de naam zegt het al – een verslag van wat er het betreffende jaar is gebeurd binnen een bedrijf. Het jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: Het jaarverslag en de jaarrekening.

Wat is het verschil tussen de jaarrekening en het jaarverslag?

De meeste bedrijven gebruiken de term jaarverslag als aanduiding voor het totaal van jaarrekening, bestuursverslag en overige gegevens. Het puur financiële deel noemt men de jaarrekening. Bij overige gegevens staat vaak een accountantsverklaring over de jaarrekening zelf.

Wie moet een jaarverslag opstellen?

Grote vennootschappen moeten hun jaarverslag tegelijk met de jaarrekening neerleggen, in dezelfde taal en op dezelfde drager. Kleine vennootschappen moeten geen jaarverslag opmaken en dus evenmin neerleggen.

Welke jaarverslagen zijn er?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de jaarrekening en het bestuursverslag. De eerste is het financiële gedeelte, met in elk geval de balans en de winst- en verliesrekening met een toelichting; het tweede is een meer verbale beschrijving van de gang van zaken in het boekjaar, met andere informatie.

Is een jaarverslag openbaar?

De meeste bedrijven zijn verplicht om de jaarrekening en de bijbehorende stukken te publiceren en openbaar te maken. De wet noemt dit openbaar maken. Dit gebeurd door middel van het deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK) van een exemplaar van de jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens.

Hoe werkt een jaarrekening?

In een jaarrekening zijn de balans met toelichting en de winst- en verliesrekening van dat jaar opgenomen. Vaak wordt dit aangevuld met het jaarverslag van het bestuur van de onderneming. De jaarrekening sluit aan bij de administratie en die sluit weer aan bij de boekstukken, zoals facturen, bonnen en bankafschriften.

Wat is het nut van een jaarverslag?

Met het jaarverslag leg je verantwoording af aan je stakeholders. Het doel van een jaarverslag is om een duidelijk beeld te geven hoe het bedrijf het afgelopen jaar gepresteerd heeft; een samenvatting van alle feiten die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Wat kost het maken van een jaarverslag?

De kosten voor een jaarrekening van een kleine bv variëren rond de €500,- tot €750,-. Hoe groter je onderneming en hoe complexer de financiële administratie, des te hoger de kosten. Bij een grote bv beginnen de kosten voor een jaarrekening rond de €900,- en loopt deze prijs op tot gemiddeld €1.250,-.

Wie moet jaarrekening publiceren?

Elke Nederlandse rechtspersoon (besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, alsmede een stichtingen en een vereniging die een onderneming drijft) moet op grond van de wet jaarlijks een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Wat is het belangrijkste op de jaarrekening?

De balans en de winst- en verliesrekening (ook wel de ‘resultatenrekening’) vormen de belangrijkste onderdelen van de jaarrekening. Hierin vindt u informatie waarmee u kunt bepalen hoe een bedrijf er financieel voor staat. De balans is een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen.