Wat is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen?

Wat is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen?

In de Wet SUWI is geregeld hoe de structuur met betrekking tot de uitvoering van taken inzake de arbeidsvoorziening en de sociale verzekeringswetten is vormgegeven.

Wat regelt de Wet SUWI?

Wijzigingen in de SUWI-regelgeving Opsomming arbeidsmarktregio’s en centrumgemeenten en hun regierol. In elke arbeidsmarktregio één gezamenlijk, publiek aanspreekpunt van UWV en gemeenten (inclusief SW-bedrijven) voor werkgevers te realiseren, met één gezamenlijk uitvoeringsplan.

Welke organisatie oefent toezicht uit op de wijze waarop het UWV en de SVB hun werk doen?

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) oefent toezicht uit op het UWV en de SVB.

Wat is de SUWI?

UWV, gemeenten en Sociale werkbedrijven voeren samen een aantal wettelijke taken uit voor werkzoekenden en werkgevers. Dit is vastgesteld in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI).

Waar staat SUWI voor?

SUWI – Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen :: Maxius.nl voorheen Lexius.nl.

Wat is Besluit SUWI?

Er wordt een artikel 2.5 aan Besluit SUWI toegevoegd. Hierin wordt geregeld dat de gemeenten en het UWV in elke arbeidsmarktregio één gezamenlijk aanspreekpunt voor werkgevers bieden ten aanzien van publieke dienstverlening. Deze dienstverlening ziet op het matchen van een brede doelgroep werkzoekenden.

Welke wetten voert de UWV uit?

UWV voert de wettelijke werknemersverzekeringen uit. Bijvoorbeeld WW, WAO, WIA en Wajong. Werkgevers kunnen bij UWV terecht voor personeelsbemiddeling en informatie over de arbeidsmarkt. Daarnaast verleent UWV ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen aan werkgevers.

Wat staat er in Suwinet?

Suwinet is een digitale infrastructuur die is ontwikkeld door en om ervoor te zorgen dat, de Suwipartijen (UWV, SVB en gemeenten) gegevens met elkaar kunnen uitwisselen voor de uitoefening van hun wettelijke taak. Er worden alleen gegevens uitgewisseld voor zover daar een wettelijke grondslag voor is.

Wat is een UWV bedrijf?

UWV zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We voeren wettelijke en aanvullende taken uit en richten ons op 4 kerntaken.

Is het UWV of het UWV?

In de Nederlandse taal gebruiken wij het uwv.

Is het UWV onderdeel van de overheid?

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ.