Is PAWW verplicht?

Is PAWW verplicht?

Is deelname aan de PAWW verplicht? De keuze voor deelname aan de PAWW is vrijwillig per cao. Echter, alle werkgevers en werknemers die vallen onder de toepassing van een cao waarin de PAWW is geregeld, nemen verplicht deel aan de PAWW.

Wat is premieloon PAWW?

PAWW-bijdrage Bijdrage die wordt ingehouden op het brutoloon van deelnemende werknemers.

Wat is de maximale uitkeringsduur van de PAWW?

De PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) is een uitkering om de versobering op de WW- of WGA-uitkering aan te vullen. Namelijk na maximaal 2 jaar loopt de uitkering af. Dit kan mogelijk nanciële gevolgen voor u hebben.

Hoeveel is de PAWW-bijdrage?

De werknemers betalen de bijdrage voor de PAWW. De bijdrage (van 0,3% in 2019) wordt ingehouden op hun brutoloon. De werkgever draagt de administratieve lasten die samenhangen met de inning van de PAWW-bijdrage.

Welke cao verplicht PAWW?

De PAWW-deelname regelen via een verzamel-cao In een verzamel-cao is alleen de afspraak over de private aanvulling WW/WGA ondergebracht. Deze cao komt dus naast de bestaande reguliere arbeidsvoorwaarden-cao’s. Decentrale cao-partijen kunnen zich vrijwillig aansluiten bij één van de verzamel-cao’s.

Welke bedrijven vallen onder PAWW?

CAO. nr. CAO naam.

 • Verzamel. cao. Ingangsdatum.
 • 911 Agterberg. 1.01. 01-01-2019.
 • 1841 Bloembollen, Groothandel In- V/H Bloembollenbedrijf. 1.01. 01-01-2019.
 • 187 Bos- En Natuur Raam-Cao V/H Bosbouw, Partikuliere. 1.01. 01-01-2019.
 • 1945 Dierhouderij. 1.01. 01-01-2019.
 • 144 Flora Holland. 1.01. 01-01-2019.
 • 1869 Glastuinbouw. 1.01. 01-01-2019.
 • Wat is de grondslag voor de PAWW?

  De grondslag voor de berekening van de bijdrage is het brutoloon (kolom 3 van de loonstaat, loon in geld) van de werknemer gemaximeerd op het voor het loontijdvak Page 5 PAWW – bijdrage berekening versie 1.7 04-01-2021 5 van toepassing zijnde maximum bijdrageloon werknemersverzekeringen (WV).

  Hoe wordt de premie PAWW berekend?

  Bijdrage van de PAWW is een landelijk geldend percentage. Voor 2017 is deze vastgesteld op 0,1 % en voor 2018 op 0,2%. Grondslag voor de berekening is het bruto loon inclusief vakantiegeld, 13de maand, eindejaarsuitkering etc.

  Hoe lang krijg je een uitkering?

  U heeft 3 maanden of langer recht op een WW-uitkering. Hoe lang uw WW-uitkering precies duurt, hangt af van uw totale arbeidsverleden en het moment waarop u werkloos bent geworden. De maximale duur van de WW-uitkering is 24 maanden.

  Hoe vraag ik PAWW aan?

  Hoe vraagt u een PAWW-uitkering aan? Als u werkloos of deels arbeidsongeschikt wordt, vraagt u eerst een WW-uitkering aan via UWV. Heeft u meer dan 10 jaar arbeidsverleden én valt u binnen een cao waarin de PAWW-afspraken zijn opgenomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een PAWW-uitkering nadat uw WW of WGA afloopt.

  Hoe wordt PAWW berekend?

  Welke cao PAWW?