Hoe ver zijn territoriale wateren?

Hoe ver zijn territoriale wateren?

Nederlandse territoriale zee Strekt zich uit tot 12 zeemijl gemeten vanaf de basislijn die gevormd wordt door de rechte basislijn vastgelegd in de Wet grenzen territoriale zee en de 0 meter dieptelijn, dit is het gebied waar de Nederlandse wetgeving geldt (volledige rechtsmacht).

Waarom horen territoriale wateren bij het grondgebied van een land?

De territoriale wateren worden gescheiden van het landgebied en de binnenwateren door de basislijn. Binnen de territoriale wateren kan een land zelf zijn wetten bepalen en rechtspraak toepassen. Bijvoorbeeld: schepen uit een ander land kunnen niet gaan vissen in deze wateren zonder de toestemming van de kuststaat.

Wat verstaan we onder territoriale wateren?

Met territoriale zee, territoriale zone of territoriale wateren worden de wateren bedoeld vanaf een bepaalde basislijn tot een bepaalde afstand waarin een land zelf wetten kan bepalen en rechtspraak uitoefenen.

Lees ook:   Wat betekent bekritiseerd worden?

Hoeveel km zee hoort bij een land?

Tegenwoordig geldt dat dat stuk water dat nog bij het het land hoort, de “territoriale wateren”, tot maximaal 12 zeemijl vanaf het land mag zijn. Dat is iets meer dan 22 kilometer. Daarbuiten ligt de aansluitende zone of de exclusieve economische zone.

Wat is het belangrijkste verschil tussen de territoriale wateren en de EEZ?

Exclusieve economische zones (EEZ’s) liggen buiten de territoriale wateren en zijn dus deel van de internationale wateren. Voor EEZ’s geldt dan ook andere wetgeving dan voor territoriale wateren. Wel hebben staten het recht om kunstmatige eilanden en bouwwerken te plaatsen in de EEZ.

Wat zijn kustwateren?

oppervlaktewateren, gelegen aan de landzijde van een lijn waarvan elk punt zich op een afstand bevindt van één zeemijl zeewaarts van het dichtsbijzijnde punt van de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale wateren wordt gemeten, zo nodig uitgebreid tot de buitengrens van een overgangswater.

Lees ook:   Wat doen we met de restjes?

Welke zee hoort bij welk land?

Middellandse Zee
Locatie tussen Zuid-Europa, West-Azië en Noord-Afrika
Oppervlakte 2,5 miljoen km²
Diepte (max.) 5267 m
Diepte (gem.) 1500 m

Welke rechten en plichten heeft een land in zijn EEZ?

Binnen deze zone heeft deze staat een aantal rechten, zoals het recht op exploitatie van de aanwezige grondstoffen, het recht op visserij en recht op wetenschappelijk onderzoek. Een land dat een EEZ instelt is verantwoordelijk voor het beheer van de natuur in dit gebied.

Waar zijn internationale wateren?

De internationale wateren ook volle zee of hoge zee genoemd, zijn de wateren buiten de grenzen te land en ter zee van een staat. Binnen die grenzen spreekt men van territoriale wateren. Op de internationale wateren geldt in de regel het recht op vrije vaart, conform het zeerecht van Hugo de Groot.

Welke zeeën zijn er?

De ‘zeven zeeën’ zijn sinds de moderne tijd, vanaf de negentiende eeuw: de Noordelijke Grote of Stille Oceaan, de Zuidelijke Grote of Stille Oceaan, de Noordelijke Atlantische Oceaan, de Zuidelijke Atlantische Oceaan, de Indische Oceaan, de Zuidelijke Oceaan (ook wel de Antarctische Oceaan genoemd), de Noordelijke …

Lees ook:   Hoe herken ik Rouwvliegjes?

Heeft Nederland een zee?

De Nederlandse kust is de landstreek waarmee Nederland grenst aan de Noordzee en aan de Waddenzee. De kustlengte bedraagt ongeveer 523 kilometer, waarvan 353 km Noordzeekust, de rest betreft de kust van de Waddenzee en de Westerschelde.

Wat zijn de bevoegdheden en verplichtingen van een kuststaat in deze zones?

In de aansluitende zone, waarvan de breedte maximaal 24 zeemijl is, mag de kuststaat toezicht uitoefenen om te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op regelgeving inzake douane, belastingen, immigratie of volksgezondheid binnen zijn grondgebied en territoriale zee of een dergelijke inbreuk te bestraffen.