Wie neemt voor ons land deel aan de Europese Raad?

Wie neemt voor ons land deel aan de Europese Raad?

In de Europese Raad wordt Nederland vertegenwoordigd door de minister-president. Sinds 14 oktober 2010 is dat Mark Rutte i. De premier krijgt tijdens de Europese Raad assistentie van de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra i (CDA).

Wie bepaalt de algemene politieke koers van de EU?

De Europese Raad is echter geen wetgevend orgaan; hij onderhandelt dus niet over EU-wetten en neemt geen wetgeving aan. Hij houdt zich vooral bezig met het uitstippelen van de algemene politieke koers en de prioriteiten van de EU, m.a.w. hij bepaalt de politieke agenda van de EU.

Wat is VEU?

Lees ook:   Wat doet Lodewijk XVI vlak voordat hij wordt onthoofd onder de guillotine?

In dit verdrag staan de waarden waar de Europese Unie en alle lidstaten zich aan moeten houden, en de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie. Dit verdrag vormt samen met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de basis van de Europese Unie.

Waar staat VWEU in wetboek?

Artikel 1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Rome, 25-03-1957.

Welk Europees economisch Verdrag werd op 25 maart 1957 gesloten?

Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormde voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet.

Wat is het Verdrag van Maastricht?

Dit Europese verdrag vormde in 1993 de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. Het Verdrag (formeel: Verdrag betreffende de Europese Unie) legde verder de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro).

Wat is het verschil tussen de Europese Raad en de Raad van Europa?

Lees ook:   Kan concept niet opslaan?

De Raad van Europa hoort niet bij de Europese Unie. De Raad van Europa is een organisatie die in 1949 is opgericht. De Raad van Europa bestaat, in tegenstelling tot de Europese Unie, uit vrijwel alle Europese landen. Rusland en Turkije maken ook deel uit van de Raad van Europa.

Hoe worden de leden van de Raad van Ministers gekozen?

De Raad bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere EU-lidstaat op ministerieel niveau. Hij besluit meestal met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Wie controleert de Europese Unie?

De Europese Rekenkamer controleert of alle uitgaven van de Europese Unie goed zijn besteed. Voor klachten over wanbeheer van Europese instellingen kunnen burgers zich richten tot de Europese Ombudsman. De Europese Centrale Bank waakt over de euro.

Wie controleert het Europees Parlement?

Democratische Controle en Verantwoording EU De Europese Rekenkamer (ERK) helpt het Europees parlement met zijn controlerende taak door de rechtmatigheid en de doelmatigheid- en doeltreffendheid van het EU-beleid te onderzoeken.

Lees ook:   Wat is de levensverwachting na een herseninfarct?