Wie kan wilsonbekwaamheid aanvragen?

Wie kan wilsonbekwaamheid aanvragen?

Wilsonbekwaamheid en medische beslissingen Meestal is dat de partner, een familielid of iemand die volmacht heeft gekregen van je naaste. Wanneer er geen vertegenwoordiger te vinden is in de directe (familie)kring, kan de rechter iemand aanstellen, een mentor.

Wie mag medische beslissingen maken?

Geen wilsverklaring Als niemand vertegenwoordiger wil of kan zijn, beslist de arts zelf. Euthanasie mag alleen als de patiënt daar zelf aan de arts om vraagt: mondeling of schriftelijk. Dus niet als familieleden of vrienden het willen. Voordat euthanasie mag, zijn er nog andere eisen voor de situatie van de patiënt.

Wie beslist als u dat zelf niet kunt?

Kunt u niet meer zelf beslissen, dan beslist uw vertegenwoordiger zoals u dat zou willen. Hij is wettelijk verplicht om als goed vertegenwoordiger te handelen. Doet hij dit niet, dan kan de hulpverlener in uw belang anders besluiten of een andere vertegenwoordiger aanwijzen.

Hoe iemand wilsonbekwaam laten verklaren?

Iemand is wilsonbekwaam als hij de informatie die hij over een behandeling krijgt, niet meer begrijpt. En wanneer hij niet in staat is een (weloverwogen) beslissing te nemen. Dit betekent dat hij de gevolgen van een beslissing niet goed kan overzien.

Wie bepaalt of iemand wilsonbekwaam is België?

Wilsonbekwaamheid beoordeeld door geneesheer Maar wanneer iemand onbekwaam wordt verklaard, kan die alsnog deze rechten zelf en zelfstandig uitoefenen. In dit geval moet een geneesheer hierover oordelen. De onbekwaamverklaring is nodig om de bewindvoerder bevoegd te maken om te rechten uit te oefenen.

Wie stelt handelingsonbekwaam vast?

Wie stelt de onbekwaamheid vast? Afhankelijk van de keuze die gemaakt moet worden, stelt een professional de wilsonbekwaamheid of handelingsonbekwaamheid vast. Bij medische beslissingen is dat een arts of rechter, bij financiële handelingen is dat een notaris of kantonrechter.

Hoe bepaalt notaris wilsbekwaamheid?

Vaststellen wilsonbekwaamheid Ook kan het per situatie verschillen. Zo kunt u door rouw, ziekte of medicijngebruik tijdelijk wilsonbekwaam zijn. Bij twijfel kan de notaris de hulp inroepen van een gespecialiseerde en onafhankelijke arts, bijvoorbeeld een VIA-arts. Daar is uw toestemming voor nodig.

Wat is het verschil tussen wilsonbekwaam en handelingsonbekwaam?

Verschil wilsonbekwaam en handelingsonbekwaam Handelingsonbekwaamheid wil zeggen dat iemand iets niet mag, terwijl wilsonbekwaamheid inhoudt dat iemand iets niet kan, de gevolgen ervan niet overziet, het niet snapt.

Wie behartigt de belangen van een wilsonbekwame patiënt?

Een curator of mentor wordt door de kantonrechter benoemd. De curator of mentor beslist over alle persoonlijke belangen van de wilsonbekwame patiënt, waaronder de belangen aangaande verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.