Wie kan een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen?

Wie kan een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen?

Buiten de jaarlijkse statutaire vergadering kan de syndicus steeds wanneer hij dit in het belang van de VME dringend en noodzakelijk acht, een extra (bijzondere) algemene vergadering bijeen roepen. Ook mede-eigenaars kunnen tot zulke vergadering oproepen.

Wat is een Aandeelhoudersbesluit?

Het aandeelhoudersbesluit is het besluit dat de aandeelhouders in een BV of NV hebben genomen. Een geldig besluit is een besluit van de aandeelhouders dat is genomen in overeenstemming met de wet en de statuten van de vennootschap. Een dergelijk besluit neemt men in de aandeelhoudersvergadering.

Is algemene vergadering verplicht?

De gewone algemene vergadering moet jaarlijks verplicht worden gehouden. Niet iedereen mag zomaar de algemene vergadering bijwonen. De statuten en het Wetboek van Vennootschappen bepalen wie wordt toegelaten en aan de stemming mag deelnemen.

Waar moet je de AVA houden?

De aandeelhouders van een naamloze vennootschap (NV) of besloten vennootschap (BV) zijn verenigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, afgekort: AVA. Deze algemene vergadering heeft alle bevoegdheid, voor zover deze niet volgens de statuten aan het bestuur of anderen is opgedragen.

Wat is een buitengewone ledenvergadering?

De vergadering wordt een buitengewone algemene vergadering genoemd als er dus over een statutenwijziging moet worden beslist. Voorbeelden: als er over een nieuwe naam, wijziging van het boekjaar, aanpassing van de dag waarop de gewone algemene vergadering samenkomt of wijziging van het voorwerp moet worden beslist.

Wie bepaalt Agenda algemene vergadering?

Het bestuur van een BV of NV bepaalt wanneer er een algemene vergadering komt. Onder omstandigheden kunnen aandeelhouders het bestuur dwingen om een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur van de BV of NV bepaalt vervolgens wat er op de agenda voor de algemene vergadering komt.

Wie tekent Aandeelhoudersbesluit?

Uitleg: Aandeelhoudersbesluit In de statuten wordt bepaald hoe een besluit rechtsgeldig kan worden genomen. Een besluit wordt vaak opgesteld door de notaris of andere adviseur en vervolgens door de aandeelhouders ondertekend.

Wie stelt notulen vast?

Vaststellen van de notulen De notulen worden ofwel vastgesteld en ondertekend door de voorzitter, al dan niet samen met de secretaris/notulist, ofwel vastgesteld tijdens de volgende vergadering.

Hoe lang kan je algemene vergadering uitstellen?

Verdaging of uitstel De vergadering kan evenwel worden verdaagd door het bestuursorgaan. Het uitstel kan evenwel maximaal drie weken bedragen. Er is slechts één verdaging mogelijk.

Hoelang algemene vergadering uitstellen?

Om te voorkomen dat de jaarrekening door een toevallige meerderheid wordt verworpen of gewijzigd, verleent de wetgever aan het bestuursorgaan het recht om de algemene vergadering drie weken uit te stellen.

Wat bespreek je in een AVA?

Wat is een Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA)? Het bestuur benoemen en ontslaan; De bestemming van het dividend (winst) bepalen; Overgaan tot statutenwijziging; De rechtspersoon ontbinden door middel van een ontbindingsbesluit.

Welke bevoegdheden heeft de AVA?

De AVA vertegenwoordigt het belang van de aandeelhouders en heeft de bevoegdheid om beslissingen te nemen die zien op het bestuur van de organisatie, zo beslist zij bijvoorbeeld over het uitgeven van aandelen, wijzigen van de statuten, benoeming en ontslag van bestuurders en over het vaststellen van de jaarrekening.