Wie is verantwoordelijk op de bouwplaats?

Wie is verantwoordelijk op de bouwplaats?

Kort gezegd: de aannemer is op grond van de UAV 2012 verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. Als de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt kan de opdrachtgever hem in gebreke stellen en hem dwingen tot nakoming.

Wie is verantwoordelijk voor V&G dossier?

Om het bouwproces veilig en gezond te laten verlopen, stelt de wet dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het opstellen van twee documenten: het Veiligheids- en Gezondheids- plan (V&G-plan) en het dossier.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid?

Werkgever: verantwoordelijk en aansprakelijk Een werkgever is in eerste instantie steeds verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de personen die hij in dienst heeft. Maar ook voor overige personen die onder zijn gezag werken, zoals ingeleende werknemers of bij het werken in regie.

Wat te doen bij ongeval op de bouw?

Wat te doen bij ongeluk op de bouw?

  1. Meld het bedrijfsongeval bij de arbeidsinspectie indien nodig.
  2. Stel uw werkgever aansprakelijk (laat een jurist u helpen)
  3. Verzamel zoveel mogelijk bewijzen en vraag collega’s hieraan mee te helpen.
  4. Schakel de juridische hulp van B&O Letselschade in.

Wie coördineert de uitvoerende partijen?

De uitvoerende partij moet: Een coördinator uitvoeringsfase aanstellen en ervoor zorgen dat de coördinator uitvoeringfase zijn taken kan uitvoeren. Een schriftelijke overeenkomst sluiten met de opdrachtgever, waarin is vastgelegd hoe hij invulling zal geven aan zijn coördinatieverplichtingen.

Wie is V&G coordinator uitvoeringsfase?

De V&G-coördinator uitvoeringsfase coördineert en adviseert op het gebied van veiligheid en gezondheid in de uitvoeringsfase van een bouwproject en is verantwoordelijk voor het actueel houden van een V&G-plan en V&G-dossier.

Wie is eindverantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid?

De verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid op lokaal niveau ligt bij de gemeente. Vaak wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente verklaard vanuit artikel 172 gemeentewet, waarin staat dat de burgemeester belast is met de handhaving van de openbare orde.

Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering van de Arbowet?

Arbobeleid is alles wat uw werkgever doet om u veilig en gezond te laten werken. Uw werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. Uw werkgever stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden).

Hoe te handelen bij bedrijfsongeval?

Je meldt een ongeval altijd bij je leidinggevende of werkgever. En die moet een ernstig ongeval (dodelijke afloop, of blijvend letsel of ziekenhuisopname) altijd melden bij de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie). En je werkgever moet ook een lijst bijhouden van alle bedrijfsongevallen.