Wie heeft recht op overlevingspensioen na het overlijden van een partner?

Wie heeft recht op overlevingspensioen na het overlijden van een partner?

Je komt slechts in aanmerking voor dit overlevingspensioen wanneer je getrouwd bent. Daarom wordt het ook wel eens weduwe- of weduwnaarspensioen genoemd. Wettelijk of feitelijk samenwonenden hebben er geen recht op. Voor het overlevingspensioen is er een minimumleeftijd.

Hoeveel mag je bijverdienen als weduwe?

Maximumbedragen van de bijverdiensten voor wie jonger is dan 65 en een overlevingspensioen geniet

Bijverdienen als zelfstandige (nettobedragen) Bijverdienen als werknemer (brutobedragen)
Zonder kind ten laste 13 824 euro 17 280 euro
Met kind ten laste 17 280 euro 21 600 euro

Welk pensioen krijgt de langstlevende echtgenoot?

Een overlevingspensioen is een pensioen voor de nabestaanden na een overlijden. Het maakt niet uit of de overledene al gepensioneerd was of niet. We noemen het ook wel een weduwepensioen of weduwnaarspensioen.

Hoeveel pensioen krijg ik als mijn man overleed?

Lang niet iedere nabestaande partner heeft recht op een Algemene Nabestaandenwet (Anw) uitkering van de overheid. De eisen zijn namelijk erg streng. En de hoogte is afhankelijk van het inkomen. Daarnaast is de uitkering maximaal 70% van het minimumloon.

Hoe lang krijg je overlevingspensioen?

Leeftijdsvoorwaarden voor een overlevingspensioen

Huwelijkspartner overleden in: Minimumleeftijd nabestaande op het moment van overlijden:
2019 47 jaar
2020 47 jaar en 6 maanden
2021 48 jaar
2022 48 jaar en 6 maanden

Heeft iedereen recht op weduwenpensioen?

Wanneer heb ik recht op een nabestaandenuitkering (Anw-uitkering)? Als weduwe of weduwnaar met kinderen tot 18 jaar komt u in aanmerking voor een nabestaandenuitkering. Of als u arbeidsongeschikt bent en u bent uw partner verloren. Hiervoor gelden wel verdere voorwaarden.

Waar heb je recht op als je partner overlijdt?

Elke inwoner van Nederland is automatisch verzekerd voor de Algemene nabestaandenwet (Anw), die ervoor zorgt dat nabestaanden een basisuitkering krijgen. Als de overleden partner in loondienst werkte, dan heeft u waarschijnlijk recht op een aanvullend nabestaandenpensioen.

Wat mag je bijverdienen naast je vaste baan?

Voor 2021 is het bedrag voor belastingvrije bijverdienste € 8.750,- per jaar. Is je totale inkomen op jaarbasis, van je verschillende banen samen, hoger dan dat bedrag? Dan moet je er belasting over betalen. Alleen wie op jaarbasis erg weinig verdient, kan dus in de praktijk belastingvrij werken.

Wat is het tijdelijke overlevingspensioen?

Hiervoor gelden precies dezelfde regels als voor het gewone overlevingspensioen. Dit tijdelijke overlevingspensioen kan na twaalf maanden, zij het wel tegen een verlaagd bedrag, verder worden uitbetaald tot uw 45e (het zogenaamde voortgezette overlevingspensioen). Daarna hebt u recht op een gewoon overlevingspensioen.

Wat zijn de grenzen aan het overlevingspensioen?

Verder zijn er grenzen aan wat u mag verdienen. Als die grenzen worden overschreden met 15% of meer, wordt het overlevingspensioen dat jaar niet uitbetaald. Als de grenzen met een lager percentage worden overschreden, wordt datzelfde percentage afgetrokken van het pensioenbedrag voor dat jaar.

Hoe Mag ik een overlevingspensioen bijverdienen?

Wie een overlevingspensioen krijgt uitbetaald, mag bijverdienen, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige. U moet dit in principe wel altijd van tevoren aangeven bij de pensioendiensten. U vult dan een speciaal formulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente.

https://www.youtube.com/watch?v=UP8Y1_nfYPo