Welke schuldeisers zijn bevoorrecht?

Welke schuldeisers zijn bevoorrecht?

De faillissementswet maakt een onderscheid tussen de bijzonder bevoorrechte schuldeisers (vb. de hypothecaire schuldeiser, de pandhoudende schuldeiser), de algemeen bevoorrechte schuldeisers (curator, personeel, btw en belastingen, sociale zekerheid) en de niet-bevoorrechte schuldeisers (de gewone schuldeisers).

Wat is een Pandhoudende schuldeiser?

Wanneer je nalaat jouw krediet terug te betalen, dan kan de pandhouder (= pandhoudende schuldeiser) je handelszaak verkopen, zonder dat hij hiervoor over een uitvoerbare titel moet beschikken. Hij is dan een bevoorrechte schuldeiser van de opbrengst van jouw handelszaak.

Wat zijn bijzondere voorrechten?

Zo zijn er de ‘bijzondere voorrechten’ die voorrang geven op de opbrengst van een specifiek goed, en de ‘algemene voorrechten’ die voorrang geven op alle goederen van de failliet. Zo heeft bijvoorbeeld de Belastingdienst een algemeen voorrecht. Een bijzonder voorrecht is hoger in rang dan een algemeen voorrecht.

Wat is bevoorrechte schuld?

De goederen van den schuldenaar strekken tot gemeenschappelijk onderpand voor al zijn crediteuren.

Is verhuurder bevoorrechte schuldeiser?

Voorrecht voor verhuurders Ook huurschade en de wederverhuringsvergoeding zijn bevoorrechte vorderingen. Vergeet ze dus niet op te nemen in uw aangifte van schuldvordering.

Wat is grond van voorrecht?

Een voorrecht is een accessoir recht, dat door de wetgever wordt toegekend om-wille van de bijzondere aard van de schuldvordering. Uit dit accessoir karakter volgt dat het voorrecht het lot van de gewaarborgde schuldvordering volgt.

Wat is een Boedelschuldeiser?

Een boedelschuld in faillissement (en ook surseance van betaling en de schuldsaneringsregeling) is een schuld die ofwel in het kader van de afwikkeling van het faillissement is gemaakt, ofwel een schuld die volgens de wet of jurisprudentie als zodanig kwalificeert.

Wat is de verdachte periode?

Evenwel mag de rechter dit tijdstip met maximum zes maanden vervroegen wanneer ernstige en objectieve omstandigheden ondubbelzinnig aangeven dat de betalingen reeds voor het vonnis hebben opgehouden. Dit is wat men noemt de “verdachte periode”.

Wat is hypothecaire schuldeiser?

De hypothecaire schuldeiser is degene die een hypothecaire lening heeft verstrekt en recht heeft op terugbetaling van die lening. Ook wel geldverstrekker. Meestal is de hypothecaire schuldeiser een bank. De hypotheek is verstrekt ter financiering van de koopprijs van de woning van de hypothecaire schuldenaar.

Wat is pand Ondernemingsgoederen?

Een pand op een handelszaak wordt voortaan een pand op ondernemingsgoederen, waarbij een pand op de volledige voorraad mogelijk is (vroeger was slechts een pand op de helft van de voorraad mogelijk).

Wat is pand schuldvordering?

Het pandrecht geeft de pandhouder het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers te worden betaald uit de bezwaarde goederen. De wetgever benadrukt dat dit recht van voorrang geldt als een voorrecht, zoals bedoeld in de hypotheekwet.

Wat is het Fixatiebeginsel?

5 Het fixatiebeginsel houdt – kort gezegd – in dat de schuldenaar door het faillissement zijn beheers- en beschikkingsbevoegdheid verliest (het eerste aspect), terwijl bovendien de positie van alle bij de boedel betrokkenen in beginsel geen verandering meer kan ondergaan (het tweede aspect).