Welke rol heeft de tussenpersoon bij een eventuele beeindiging van een financieel product?

Welke rol heeft de tussenpersoon bij een eventuele beëindiging van een financieel product?

1. De financiële dienstverlener draagt er zorg voor dat de door of namens hem verstrekte informatie terzake van een financieel product of financiële dienst, waaronder reclame-uitingen, geen afbreuk doet aan de bij of krachtens deze wet aan de consument te verstrekken informatie.

Welke begrippen zijn van belang bij de definitie van een verzekering?

Het kenmerkende element van een verzekering is onzekerheid. Bij het sluiten van de overeenkomst moet onzekerheid bestaan over wanneer of tot welk bedrag een uitkering moet worden gedaan. En tot hoe lang de premiebetaling duurt. Er kan dus onzekerheid bestaan over de uitkering of over de duur van de premiebetaling.

Is financieel advies geven strafbaar?

Op grond van artikel 2:96 Wft is het verboden zonder vergunning beleggingsdiensten te verlenen. Artikel 1:1 Wft definieert onder andere “in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten” als het verlenen van een beleggingsdienst.

Wat is het doel van de Adviesregel?

Als de adviesregels van toepassing zijn, betekent dit dat een vergelijkingswebsite die adviseert zich een beeld moet vormen van haar klanten (ken-uw-cliënt-regels), en op basis daarvan een geschikt advies moet geven.

Wat betekend verzekeraar?

Een verzekeraar is een bedrijf dat jou voorziet van een financiële vergoeding wanneer er onverwachts schade is ontstaan. De voorwaarde voor het krijgen van deze vergoeding is dat de opgelopen schade onder de poliswaarden, ofwel de dekking, van bijvoorbeeld jouw aansprakelijkheids- of inboedelverzekering valt.

Wat is de definitie van een verzekering?

Een verzekering is een wederzijdse overeenkomst tussen enerzijds de verzekeraar die zich voor een vast bedrag verbindt om anderzijds de verzekerde te vrijwaren van toekomstige onzekere voorvallen.

Wat is het doel van verzekeringen?

Waarom mag je geen financieel advies geven?

Volgens de wet is sprake van adviseren wanneer een onderneming een aanbeveling doet voor een specifiek financieel product van een bepaalde aanbieder aan een bepaalde klant. Het adviseren over financiële producten is alleen toegestaan met een vergunning van de AFM.

https://www.youtube.com/watch?v=ylaimyQWXOA