Welke milieuwetten zijn er?

Welke milieuwetten zijn er?

Andere milieuwetten De belangrijkste ‘losse’ wetten zijn de Wet Geluidhinder, de Waterwet, de Wet bodembescherming en de Meststoffenwet. Deze wetten zullen net zoals de Wm opgenomen worden in de Omgevingswet.

Wat is Activiteitenregeling?

Wat is de Activiteitenregeling? De Activiteitenregeling is zoals gezegd een verdere uitwerking van het Activiteitenbesluit. Het bevat aanvullende technische eisen waar bedrijven, waar dit voor geldt, aan moeten voldoen.

Welk wetsartikel is de wettelijke grondslag voor de lokale verordening die het inzamelen van afval regelt?

De minister heeft bevoegdheden om regels in de gemeentelijke afvalstoffenverordening op te nemen (artikel 10.61 (opent in nieuw venster) (verwijst naar een andere website)).

Wat staat er in het Activiteitenbesluit?

Het Activiteitenbesluit is een besluit waarin regels staan opgenomen voor bedrijven die worden aangemerkt als inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Het besluit kent verschillende type regels voor de drie verschillende typen inrichtingen die er bestaan, te weten inrichting type A, B en C.

Wat valt onder het milieu?

Een milieu is het geheel van de atmosfeer, bodem en water die invloed hebben op de levende organismen: planten, dieren en mensen. In letterlijke zin betekent het milieu de omgeving waarin men leeft, ook wel het sociale milieu genoemd. Milieu wordt ook wel omgeving genoemd.

Wat is de nieuwe Omgevingswet?

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

Wat is een type C inrichting?

Inrichtingen type C zijn inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Ze moeten een melding Activiteitenbesluit doen voor activiteiten waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is. Voor die activiteiten hoeven dan geen voorschriften in de vergunning te staan.

Is een windmolen een inrichting?

Windturbines vallen onder inrichting type B of C. Beide typen zijn bij ingebruikneming meldingsplichtig op grond van artikel 1.10. De houders van de inrichting moeten in bepaalde gevallen bij de melding een akoestisch rapport voegen (artikel 1.11).