Welke inhoudelijke eisen stelt de Awb aan een beslissing op bezwaar?

Welke inhoudelijke eisen stelt de Awb aan een beslissing op bezwaar?

Voordat een bezwaarschrift aan een inhoudelijke beoordeling wordt onderworpen, moet eerst worden beslist of het binnen de termijn is ingediend. De termijn begint met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (artikel 6:8, eerste lid, Awb).

Welke eisen stelt het motiveringsbeginsel?

Motiveringsbeginsel. De overheid moet haar besluiten goed motiveren: de feiten moeten kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn (art. 3:46 Awb).

Wie is belanghebbende Awb?

De Awb definieert een belanghebbende als ‘degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken’. Daarmee wordt beoogd de kring van personen die een beroep op de bestuursrechter kunnen doen te begrenzen, in die zin dat niet iedere willekeurige belangstellende tegen een besluit kan opkomen.

Wat zijn de vereisten voor het indienen van een bezwaarschrift?

Uw bezwaarschrift mag gewoon als brief zijn opgesteld, maar moet wel aan een aantal minimale eisen voldoen:

  • Uw naam en adres moeten vermeld staan.
  • Uw bezwaarschrift moet voorzien zijn van een datum en uw handtekening.
  • U moet omschrijven tegen welke beslissing u bezwaar maakt.

Waaraan moet een besluit voldoen?

Regels voor besluitvorming Het besluit moet zorgvuldig en deugdelijk tot stand zijn gekomen. De belangen van alle partijen moeten tegen elkaar worden afgewogen. Daarbij mogen de nadelige gevolgen voor belanghebbenden niet onevenredig groot zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

Wat is een motiveringsbeginsel?

Motiveringsbeginsel. Een besluit rust op een draagkrachtige motivering. De motivering moet het besluit dragen en moet het besluit kunnen verklaren. De feiten moeten kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn.

Welke rechtsbeginselen zijn er?

Als belangrijkste algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen worden genoemd: het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het fair play beginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel.

Wie zijn er belanghebbenden?

Volgens artikel 1:2 lid 1 Awb wordt onder belanghebbende verstaan: “degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken” . Een geadresseerde van een besluit is altijd een belanghebbende. Denk bijvoorbeeld aan de aanvrager van de omgevingsvergunning. Hij wordt ook wel een directbelanghebbende genoemd.

Hoe lang duurt een hoorzitting?

Hoelang duurt een hoorzitting? Een hoorzitting kan een kwartier tot een uur duren. Dit verschilt per hoorzitting en hangt onder andere af van de toelichting die u zelf geeft.

Wat zijn de eisen van een bezwaarschrift?

Het bezwaar- of beroepschrift is ondertekend en bevat ten minste: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c….

  • Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
  • Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd.

Kun je twee keer bezwaar tegen hetzelfde besluit?

Nee, als er een beslissing is genomen op een bezwaarschrift, kunt u niet nog een keer bezwaar indienen tegen hetzelfde besluit. U kunt wel in beroep gaan bij de Rechtbank. Hiervoor moet u een beroepschrift versturen binnen 6 weken na het besluit op het bezwaar.

Welke wet zorgt ervoor dat een besluit volgens bepaalde regels genomen wordt?

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staan voor alle bestuursorganen van Nederland de procedureregels voor het nemen van een besluit. Voor burgers staan er spelregels voor bezwaar en (hoger) beroep (rechtsbescherming) in. Niet alle procedureregels staan echter in de Awb.

Wat voor soort besluiten zijn er?

Er zijn drie soorten besluiten van algemene strekking, namelijk algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en concretiserende besluiten van algemene strekking. Art.

Wat houd een besluit in?

Een besluit is de schriftelijke uitdrukking van een beslissing van een instelling of functionaris. In het juridisch spraakgebruik heeft de term “besluit” meer dan één betekenis. Zowel publiekrechtelijke regelingen met een algemene als met beperkte werking (beschikkingen) kunnen in besluitvorm voorkomen.

Wie maakt een besluit?

Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan (officieel elk orgaan dat krachtens publiekrecht is ingesteld of dat enig openbaar gezag heeft). Deze schriftelijke beslissing moet een publiekrechtelijke rechtshandeling inhouden.