Welke informatie wil je terug kunnen vinden in de notulen?

Welke informatie wil je terug kunnen vinden in de notulen?

Notuleren is het maken van een verslag van alles wat er besproken wordt gedurende een vergadering. Notuleren wordt gedaan door de notulist. Gedurende een vergadering, brainstorm of meeting legt de notulist vast wat er gezegd wordt, welke actiepunten er worden afgesproken en welke besluiten er worden genomen.

Wat doe je als je notuleert?

Een notulist heeft in ieder geval de volgende taken:

  • Vastleggen van algemene gegevens voorafgaand aan de vergadering: datum, tijdstip, aanwezigen en afwezigen.
  • Leg besluiten en afspraken die gemaakt worden vast.
  • Leg acties vast.
  • Leg de context vast.
  • Zorg dat de notulen volledig zijn, vraag waar nodig om verduidelijking.

Waar moet een goede Notule aan voldoen?

Goede notulen maak je door je verslag zo objectief en beknopt mogelijk te schrijven. Zorg dat je op de volgende punten let: Formuleer positief/neutraal. Een verslag mag geen persoonlijke meningen of waarnemingen bevatten.

Wat is het verschil tussen een verslag en notulen?

Een verslag kan ook betrekking hebben op andere gesprekken/gebeurtenissen dan een vergadering: een verslag van een gesprek, evenement, onderzoeksrapport enz. Met notulen verwijs je exclusief naar het verslag van een vergadering.

Wat staat er in een besluitenlijst?

Een besluitenlijst is een kort overzicht met een opsomming van behandelpunten en de besluiten die per agendapunt genomen zijn. Ook staat er een overzicht in van wie er aanwezig waren bij de vergadering. Notulen zijn uitgebreid samenvattende weergaven van de vergaderingen.

Wat is een goede actielijst?

Het opstellen van een actielijst doe je zo – Geef elk actiepunt een nummer. Op deze manier loop je makkelijk de actielijst door. – Noteer bij elk actiepunt de datum van de huidige vergadering. – Wat: noteer de actie die ondernomen moet worden.

Wat is een Wvttk?

Wvttk is de afkorting van: Wat verder ter tafel komt. Bekijk het agendapunt Wvttk als een soort vangnet. De vergaderagenda is soms al langer voor de vergadering gemaakt.

Hoe ziet een actielijst eruit?

Wat zie je in een actielijst? Op de actiepuntenlijst staan alleen actiepunten die nog moeten worden uitgevoerd, eventueel ook nog van voorgaande vergaderingen! Hierdoor kan de nummering van de actielijst onderbroken zijn zoals in het voorbeeld. Deze actiepuntenlijst is de actielijst van de vergadering van 14-2.

Wie notuleert?

Soms worden ze ook wel ‘verslag’ of ‘aantekeningen’ genoemd, maar de term ‘notulen’ wordt het meest gebruikt. In principe kan iedereen die bij de vergadering aanwezig is notuleren, maar over het algemeen is het de taak van de managementassistent.

Wat is n Notule?

geschreven verslag van wat is gezegd in een vergadering een verslag van een bijeenkomst. De notulen vormen de schriftelijke weerslag van de vergadering. Schriftelijke verslagen van wat er werd gezegd en gedaan tijdens vergaderingen of conferenties. Categorie: Informatievormen > administratie.