Welke delicten zijn klachtdelicten?

Welke delicten zijn klachtdelicten?

Dat wil zeggen dat de verdachte ook zonder dat er aangifte is gedaan vervolgd kan worden. Bij een klein aantal delicten kan het wel nodig zijn dat er aangifte gedaan wordt. Dat zijn zogenaamde klachtdelicten. Eenvoudige belediging, smaad en laster zijn voorbeelden van klachtdelicten.

Hoe herken je een klachtdelict?

Absolute klachtdelicten meineed, belediging (niet zijnde gericht tegen opsporingsambtenaar of openbaar gezag), schending geheimen, schaking, bedreiging met smaad, belaging, afdreiging en bepaalde drukpersmisdrijven.

Wat is een relatief klachtdelict?

Relatieve klachtdelicten: Het gaat hier om misdrijven die in principe ambtshalve vervolgbaar zijn. Als er echter een bepaalde familierelatie tussen het slachtoffer en de verdachte bestaat, is vervolging uitgesloten of een verzoek tot strafvervolging (een klacht dus) vereist.

Wat is een voorbeeld van een klachtdelict?

Een klachtdelict is een delict waarbij de verdachte alleen vervolgd kan worden als het slachtoffer aangifte doet bij de politie. Voorbeelden van klachtdelicten zijn smaad, laster, stalking en belaging.

Wat is een strafklacht?

Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dan kunt u het best klacht indienen bij een politiedienst. Dat kan bij de politiedienst van uw eigen gemeente, maar ook in de gemeente waar het misdrijf gepleegd werd. Een politieambtenaar zal uw klacht noteren in een proces-verbaal.

Wat zijn geen Klachtmisdrijven?

een benadeelde van een diefstal geen klacht neer, of trekt deze de klacht later in, toch kan er vervolging worden ingesteld. Een uitzondering op deze regel zijn de klachtmisdrijven die een formele klacht vereisen om tot vervolging te kunnen overgaan.

Is belaging een klachtmisdrijf?

Bovendien is belaging sinds 2016 geen klachtmisdrijf meer. Dat betekent dat het niet nodig is dat het slachtoffer zelf een klacht neerlegt opdat de dader vervolgd kan worden. Een goede zaak voor slachtoffers die zelf geen klacht willen indienen, maar wier veiligheid wel in het gedrang komt.

Wat is benadeelde persoon?

De benadeelde is een persoon schade heeft geleden. Een benadeelde partij kan schadevergoeding vorderen van degene die de schade heeft veroorzaakt of hiervoor aansprakelijk is. In het strafrecht wordt de benadeelde partij de persoon genoemd die benadeeld is door een strafbaar feit.

Wat is categorie 3 politie?

De verhoren in categorie 3 hebben betrekking op het verhoor van een verdachte zonder vrijheidsbeneming aangaande misdrijven waar wel een vrijheidsbenemende straf op staat. Deze beschrijving maakt dus duidelijk dat u verdacht wordt van een misdrijf.