Welke CPV codes zijn werken?

Welke CPV codes zijn werken?

Zorg ervoor dat u tijdig in de voorbereiding van een aanbesteding de juiste CPV-code kiest….Type hoofdopdracht

 • CPV-codes die beginnen van 0 tot en met 44 of 48 : Leveringen.
 • CPV-codes die beginnen met 50 tot en met 98: Diensten.
 • CPV-codes die beginnen met 45: Werken.

Welke organisaties moeten aanbesteden?

Partijen bij de overheid die moeten aanbesteden de Rijksoverheid; gemeenten, provincies en waterschappen; publiekrechtelijke instellingen (zoals universiteiten en scholen); speciale-sectorbedrijven (zoals drinkwaterbedrijven, energiebedrijven en vervoersdiensten als Schiphol en de NS).

Welke Aanbestedingsprocedures zijn er?

Welke verschillende aanbestedingsprocedures zijn er?

 • Europese aanbestedingen en Nationale aanbestedingen.
 • Enkelvoudig onderhands aanbesteden en meervoudig onderhands aanbesteden.
 • Standaard aanbestedingsprocedures.

Is aanbesteden verplicht?

Uw organisatie moet een opdracht Europees aanbesteden: als uw organisatie een aanbestedende dienst is in de zin van de Aanbestedingswet 2012; als de geraamde waarde van de opdracht de Europese drempelbedrag overschrijdt.

Wat is CPV codes?

De Common Procurement Vocabulary (CPV) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU, waarmee codes worden toegekend aan alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen.

Waar kan ik aanbestedingen vinden?

De aanbesteding komt via TenderNed automatisch op Tenders Electronic Daily (TED, website in het Engels) te staan. Dat is het Europese digitale platform voor aanbestedingen.

Wat zijn werken aanbesteding?

De aanbestedingsregelgeving heeft betrekking op overheidsopdrachten van Werken, Leveringen en Diensten. Werken betreffen alle bouwkundige en civieltechnische werken. Hieronder valt de bouw van een brug, een kantoorgebouw of de aanleg van een weg.

Wat is een Concessieopdracht?

Een concessie opdracht is gericht op de uitvoering van een werk of dienst. Denk bijvoorbeeld aan de exploitatie van een gemeentelijke parkeergarage, zwembaden, buitenreclame en afvalverwerking door een onderneming, of het uitvoeren van de catering bij een overheidsdienst.

Wat betekent aanbesteed?

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt.

Wat heb je nodig voor een aanbesteding?

Welke aanbestedingsstukken zijn nodig en wanneer?

 • Aankondiging. Voor de aankondiging bestaan door de EU voorgeschreven modellen.
 • Bestek. Het bestek bevat de eisen en de wensen ((sub)gunningscriteria) waaraan de opdracht moet voldoen.
 • Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen….Type hoofdopdracht

 • CPV-codes die beginnen van 0 tot en met 44 of 48 : Leveringen.
 • CPV-codes die beginnen met 50 tot en met 98: Diensten.
 • CPV-codes die beginnen met 45: Werken.

Ondernemers kunnen op TenderNed alle Nederlandse overheidsopdrachten vinden met een omvang boven de Europese drempelwaarden. Zij kunnen op TenderNed ook vinden hoe ze daar op in kunnen schrijven. Sommige overheden gebruiken daar TenderNed zelf voor. Andere overheden gebruiken commerciƫle aanbestedingssystemen.

Is onderhoud een dienst?

Antwoord: Bij het onderhoud van wegen kan er volgens de CPV-codering zowel sprake zijn van een diensten- als van een werkenopdracht. Door te kijken naar de aard van de opdracht en de CPV-codering, kunt u bepalen om wat voor een soort opdracht het hier gaat.

Welke soorten aanbestedingen zijn er?

Soorten aanbestedingen in Nederland

 • Openbare aanbesteding:
 • Niet-openbare aanbesteding:
 • Concurrentie gerichte dialoog (CGD):
 • Onderhandelingsprocedure met bekendmaking:
 • Onderhandse aanbesteding:
 • Enkelvoudige uitnodiging:
 • Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU.
 • Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU.

Waar worden openbare aanbestedingen gepubliceerd?

Tenders Electronic Daily (TED) is de onlineversie van het Supplement op het Publicatieblad van de EU, waarin alle Europese openbare aanbestedingen van een zekere waarde worden gepubliceerd.

Wat valt onder een dienst?

Een dienst is een transactie waarbij een niet-fysiek product wordt geleverd. Zowel goederen als diensten worden in de economie vaak aangeduid als producten. Diensten zijn uiteenlopend van aard.

Wat is een dienst werk?

Het uitgangspunt is dat alle activiteiten die als werk kunnen worden beschouwd limitatief (met CPV-code) staan opgesomd in bijlage II Richtlijn 2014/24/EU. Alle activiteiten die daar niet genoemd zijn worden beschouwd als diensten.

Wat wordt verstaan onder werken?

Werken is het aanbrengen van wenselijk geachte veranderingen in de omgeving door menselijke activiteit. Werk kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. In economisch verband spreekt men van arbeid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen betaald en onbetaald werk.

Wat is een werk?

Een werk is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken, dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.

Wat is een mededingingsprocedure met onderhandeling?

De mededingingsprocedure met onderhandeling is een procedure waarbij alle ondernemers naar aanleiding van een aankondiging een verzoek mogen doen tot deelneming.

Wat is nationaal openbaar aanbesteden?

Een tender die via een nationale openbare procedure verloopt wordt op TenderNed gepubliceerd, waarna iedereen een aanbieding mag indienen. Door iedereen de kans te geven, is er veel sprake van concurrentie en objectiviteit voor de aanbesteder bij het maken van de beslissing.