Welke CIZ indicaties zijn er?

Welke CIZ indicaties zijn er?

Zorgprofielen

 • Sector Verpleging en verzorging (V&V)
 • Sector Verstandelijk gehandicapt (VG)
 • Sector Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)
 • Sector Lichamelijk gehandicapt (LG)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis)
 • Sector GGZ, B-groep (GGZ-B)

Wat valt onder intensieve zorg kind?

Bij zeer jonge kinderen is het ook voldoende dat er een sterk vermoeden is van een ziekte of aandoening. Door deze ziekte of aandoening heeft uw kind heel veel extra zorg nodig. Uw taken in de verzorging en het ouderlijk toezicht (oppassing) zijn hierdoor veel zwaarder. Dit noemen we intensieve zorg.

Wat is gebruikelijke zorg PGB?

1.1 Plaatsbepaling gebruikelijke zorg Het is de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden.

Hoe weet ik of mijn kind een Wlz-indicatie heeft?

Een jongere kan een Wlz-indicatie krijgen als er sprake is van een verstandelijke beperking, lichamelijke ziekte of beperking en/of een zintuigelijke handicap en als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Wat is CIZ indicatie 4?

Een CIZ 4 indicatie staat voor “Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging”. Begeleid Wonen Nederland is hiervoor een geschikte zorginstelling in Eindhoven die gericht is op het verhogen van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid in de maatschappij.

Wat is CIZ indicatie 5?

U komt voor ZZP 5 in aanmerking als u vanwege een kwetsbare gezondheid en problemen met oriëntatie en geheugen afhankelijk bent van zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging en het invullen van uw dag.

Wat wordt verstaan onder intensieve zorg?

Intensieve zorg of intensive care (afgekort tot iz of ic) is een onderdeel van de geneeskunde dat is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met levensbedreigende aandoeningen. Intensieve zorg wordt verleend door hiervoor opgeleide intensivisten en intensievezorgverpleegkundigen op een intensievezorgafdeling.

Wat houdt intensieve begeleiding in?

In Intensieve Begeleiding ondersteun je jouw cliënten bij hun dagelijks leven. Je doet dat met creativiteit en doorzettingsvermogen. Je gaat bijvoorbeeld met ze op pad, verricht samen diverse activiteiten en creëert structuur en dagritme.

Wat valt onder gebruikelijke zorg?

Gebruikelijke zorg is de dagelijkse verzorging en opvoeding die alle ouders aan hun kind geven. Een baby is bijvoorbeeld helemaal afhankelijk van zijn ouders.

Wat valt er onder gebruikelijke zorg?

Gebruikelijke zorg is de dagelijkse verzorging en opvoeding die alle ouders aan hun kind bieden. Zorg voor uw kind die valt onder gebruikelijke zorg, kan niet vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) worden geleverd.

Wie stelt Wlz indicatie?

Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan vraagt u, of uw huisarts, een Wlz-indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden.

Deze zijn onderverdeeld in de volgende sectoren:

 • Sector Verpleging en verzorging (V&V)
 • Sector Verstandelijk gehandicapt (VG)
 • Sector Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)
 • Sector Lichamelijk gehandicapt (LG)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis)

Welke Wlz indicatie heb ik?

Om Wlz-zorg aan te vragen kan contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl….Is er wel een Wlz-indicatie?

Sector Voorbeeld zorgprofiel
Sector Verpleging en verzorging (V&V) Beschermd wonen en intensieve zorg bij dementie

Hoe kom ik van mijn Wlz indicatie af?

Als is vastgesteld dat u blijvend bent aangewezen op de Wlz, kan het CIZ het besluit niet intrekken. Dit kan alleen als uw situatie zodanig is gewijzigd dat u niet meer bent aangewezen op de Wlz. Als u de wens heeft om de Wlz-indicatie in te laten trekken, adviseren we u om een nieuwe aanvraag te doen bij het CIZ.

Hoe weet ik of ik een CIZ indicatie heb?

Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Het is ook mogelijk om uw aanvraag te volgen op MijnOverheid. Dit doet u door daar in te loggen met uw DigiD. Bij de service ‘lopende zaken’ kunt u de status van uw aanvraag bekijken.

Kun je uit de Wlz komen?

Dit kan alleen worden opgezegd als de zorgbehoefte van de cliënt zodanig is afgenomen, dat hij niet (meer) voldoet aan de toegangscriteria van de Wlz. Via Portero en via het digitale aanvraagformulier (www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl) kan de cliënt een aanvraag voor het beëindigen van Wlz-zorg indienen.

Kun je uit de Wlz?

Iedereen die in Nederland woont, heeft recht op zorg uit de Wlz als hij aan de voorwaarden voldoet die daarvoor gelden. De Wlz is een volksverzekering. Er is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om voor Wlz-zorg in aanmerking te komen.