Welke agentschappen zijn er?

Welke agentschappen zijn er?

Enkele agentschappen van de Nederlandse overheid zijn:

 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Rijksvastgoedbedrijf.
 • Rijkswaterstaat (sinds 2006)
 • Dienst Landelijk Gebied (opgeheven 2015)
 • KNMI.
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • RIVM.

Is RWS een agentschap?

De meeste ministeries hebben 1 of meer agentschappen. Het Rijk heeft 28 agentschappen. Bijvoorbeeld Rijkswaterstaat (RWS), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat is een uitvoeringsorganisatie?

Die uitvoeringsorganisaties hebben tot taak om een of meer wetten of andere beleidssystemen tot uitvoering te brengen. Zo’n organisatie is in het leven geroepen met dat doel. Het is in de instellings- of organisatiewet gespecificeerd.

Welke uitvoeringsorganisaties zijn er?

Voorbeelden van uitvoeringsorganisaties zijn:

 • Belastingdienst (Ministerie van Financiën)
 • Dienst Domeinen (Ministerie van Financiën)
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Welke beleidsdomeinen zijn er?

Beleidsdomeinen

 • beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ)
 • beleidsdomein Financiën en Begroting (FB)
 • beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
 • beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV)
 • beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)

Wat zijn de 12 ministeries?

Kabinet-Rutte IV (2022-heden)

 • Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
 • Ministerie van Defensie (Def)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
 • Ministerie van Financiën (Fin)

Wat doen agentschappen?

De meer dan veertig agentschappen die momenteel actief zijn in de Europese Unie hebben als doel om de uitvoerbaarheid van beleid te bevorderen door op specificieke gebieden ondersteuning te bieden aan nationale overheden van EU-lidstaten en de Europese instellingen.

Hoeveel ministeries zijn er?

In 1918 kwam er bijvoorbeeld een apart ministerie van Onderwijs. Momenteel zijn er 12 ministeries.

Wie zitten er in de Rijksoverheid?

De Rijksoverheid, of het Rijk, bestaat uit:

 • 12 ministeries en 16 ministers. De ministeries staan onder politieke leiding van een minister en een staatssecretaris.
 • Rijksdiensten. Onder de verantwoordelijkheid van de ministeries vallen zo’n 160 organisaties.

Wat is een kerndepartement?

We doelen hier op de actoren die zich, naast de politiek (kabinet en parlement), voornamelijk bezighouden met het ontwikkelen van beleid. In ons land zijn dat de zogenoemde kerndepartementen. Het begrip kerndepartement dateert uit het begin van de jaren negentig.

Is Rijkswaterstaat overheid?

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt de rijkswegen, rijksvaarwegen en rijkswateren en zet in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werkt Rijkswaterstaat aan een land dat beschermd is tegen overstromingen.

Wat valt onder Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water.