Wat zijn licentiekosten?

Wat zijn licentiekosten?

Bij een merklicentie bijvoorbeeld, geeft de merkhouder toestemming aan anderen om zijn merk in een bepaald gebied onder bepaalde voorwaarden te gebruiken. In ruil hiervoor betaalt de licentienemer een financiële vergoeding (royalties) aan de licentiegever.

Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom?

Uitvinders, ontwerpers, ontwikkelaars en auteurs beschermen hun uitgewerkte ideeën. Bijvoorbeeld via het auteursrecht of octrooirecht. Zo voorkomen zij dat anderen onterecht profiteren van hun creaties of uitvindingen.

Wat zijn intellectuele goederen?

Intellectuele-eigendomsrechten zijn de quasi-exclusieve (vrijwel uitsluitende, namelijk van derden) rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest.

Wat is een intellectueel?

Een intellectueel is een persoon met een grote algemene ontwikkeling. Daarnaast heeft deze persoon een sterk ontwikkeld oordeelsvermogen en is hij of zij betrokken bij het maatschappelijk en cultureel debat.

Wat is licentievergoeding?

Licentievergoeding / royalty De licentievergoeding kan een eenmalig bedrag zijn of kan periodiek door de licentiegever aan de licentienemer in rekening worden gebracht. Een licentie kan ook kosteloos worden verleend. De licentievergoeding kan afhankelijk zijn van verkoopresultaten.

Wat is een licentie?

Een licentie is een recht dat wordt verleend door de houder van een octrooirecht, een merkenrecht, een modellenrecht, een ander intellectuele eigendomsrecht of een combinatie van dergelijke rechten.

Hoe maak je kenbaar dat je werk auteursrechtelijk beschermd is?

Voorwaarden voor de auteursrechtelijke bescherming van een werk

  1. Het werk moet een materiële en concrete vorm hebben.
  2. Het werk moet origineel zijn: de uitdrukking van de intellectuele inspanning van de maker.
  3. Officiële publicaties van de overheid zoals wetten, decreten.

Hoe kan je bewijzen dat je auteursrechten hebt?

Tips voor bewijs auteursrecht Dat kan bij een notaris door middel van een notariële akte of bij het belastingkantoor door middel van een datumstempel. Verder kan gedacht worden aan een I-depot bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (het BBIE).

Hoe kan ik mijn concept beschermen?

Een idee of concept kan je niet beschermen. Ideeën zijn in de regel namelijk vrij te kopiëren. Pas als een idee of concept een concrete, tastbare uitwerking krijgt, kan je het gaan beschermen. Wat je wél meteen kan doen, is een officiële datum toekennen aan je idee, zodat je later kan bewijzen wanneer het ontstond.