Wat zijn kostprijs verkopen?

Wat zijn kostprijs verkopen?

Kostprijs verkopen = Waardering van de afzet tegen commerciële kostprijs [euro-periode] {Interne Verslaggeving}. Synoniem: kostprijs van de afzet.

Wat zijn toegerekende opbrengsten?

Voor een contract is toerekening van opbrengsten het proces dat leidt tot de berekening (en de daaropvolgende boeking naar het Grootboekadministratie) van de verwachte totale opbrengsten die de aannemer denkt te ‘verdienen’ op basis van de productiestand van het contract.

Wat valt er onder de kostprijs?

De kostprijs bestaat uit de totale kosten die je per product maakt voor het produceren of leveren van een product of dienst. Dat zijn directe kosten, zoals materialen of ingrediënten, maar ook indirecte kosten zoals loonkosten of gebruik van machines.

Wat is verschil tussen kostprijs en verkoopprijs?

Kostprijs = De kostprijs van een product geeft de inkoopprijs plus de vaste en variabele kosten weer. Men berekent de kostprijs als volgt:[formule]Let op! De kostprijs is geen verkoopprijs.

Lees ook:   Wat is de OTTT?

Wat zijn toegerekende kosten melkveehouderij?

De toegerekende kosten zijn kosten die direct te maken hebben met vee, melkproductie en gewasproductie [excl. de kosten van bewerkingen en nutsvoorzieningen]. De voerkosten (kracht- en ruwvoer) bepalen voor 61 % de directe kosten en daarmee voor het grootste deel hoe laag of hoog de kostprijs van de melk is.

Hoe bereken je de kostprijs?

Voor de kostprijs heb je de vaste kosten per product nodig. Dit bereken je door de totale vaste kosten te delen door de hoeveelheid producten.

Wat zijn niet toegerekende kosten?

Niet-toegerekende kosten zijn: kosten die je niet toe kunt rekenen aan een bepaald bedrijfsonderdeel. Dit zijn voorbeelden van vrij ingrijpende beslissingen. De kosten ervan zouden zelfs doorgaan als men het bedrijf tijdelijk zou stilleggen.

Wat zijn overige veekosten?

De post veekosten bestaat uit kosten voor de dierenarts, geneesmiddelen, melkproductieregistratie, dierregistra- tie, ki, strooisel en overige kosten zoals dipmiddelen. De spreiding in veekosten tussen bedrijven is zeer groot (tabel 1). Sommige accountantskantoren geven de post weer exclusief het jongvee.

Lees ook:   Waar komt de naam Mercedes vandaan?

Wat is het saldo van mijn bankrekening?

Het saldo van uw betaalrekening geeft aan hoeveel geld er effectief op uw rekening staat (uw inkomsten min uw uitgaven). Het beschikbaar van uw betaalrekening = saldo + uw kasfaciliteit of één of meerdere voorschotten, één of meer reserveringen of het bedrag van een cheque ter incasso.