Wat zijn juridische handelingen?

Wat zijn juridische handelingen?

Handeling verricht met de bedoeling bepaalde rechtsgevolgen in het leven te roepen, bijvoorbeeld koop, waarbij het rechtsgevolg is dat een zaak van eigenaar wisselt, dat de ene partij iets moet leveren en de andere partij daar iets voor moet betalen.

Wat is een rechtshandeling om niet?

De woordgroep om niet (vroeger uit weldadigheid, in België uit vrijgevigheid) is een term uit het verbintenissenrecht waarmee bedoeld wordt dat bij een verbintenis geen tegenprestatie bedongen is. De term is afkomstig uit het Napoleontische recht.

Wat is het verschil tussen rechtshandelingen en feitelijke handelingen?

In engere zin wordt met feitelijke handeling een menselijke handeling met rechtsgevolg aangeduid die geen rechtshandeling is. Bij de rechtshandeling treedt het rechtsgevolg op, omdat dit in de handeling werd beoogd.

Lees ook:   Hoe moet je rupsen bestrijden?

Wat voor soorten rechtshandelingen zijn er?

Je kunt onderscheid maken tussen de meerzijdige en de eenzijdige rechtshandeling.

  • De meerzijdige rechtshandeling wordt door meer dan één persoon verricht. Meestal is deze soort handeling een overeenkomst (tot stand gekomen door aanbod en aanvaarding art.
  • De eenzijdige rechtshandeling wordt door één persoon verricht.

Wat is een handelingsbekwaam?

Volgens de wet is iedereen die 18 jaar of ouder is (meerderjarigen) in beginsel handelingsbekwaam. Dit houdt in dat zij rechtshandelingen kunnen verrichten. Kinderen tot 18 jaar zijn aldus handelingsonbekwaam.

Wat is een meerzijdige handeling?

Een meerzijdige rechtshandeling houdt in dat meerdere partijen willen dat dezelfde rechtshandeling wordt verricht. De meest voorkomende meerzijdige rechtshandeling is het sluiten van een overeenkomst.

Wat is een rechtshandeling anders dan om niet?

Bij het inroepen van de actio pauliana, wordt een verschil gemaakt tussen de rechtshandeling om niet (dat wil zeggen: er is geen tegenprestatie, denk aan de schuldenaar die zijn auto wegschenkt) en de rechtshandeling anders dan om niet (wél een tegenprestatie, denk aan de schuldenaar die zijn auto goedkoop verkoopt).

Lees ook:   Welke kleur wordt Australie vaak genoemd?

Wat is goederen om niet?

[wet en recht] Zonder tegenprestatie of betaling. Wordt met name in het goederenrecht gebruikt: als een goed overgedragen wordt zonder dat hier een tegenprestatie voor wordt gevraagd.

Wat is een feitelijke handeling bestuursrecht?

Handelingen van bestuursorganen Soorten handelingen Bestuursorganen kunnen verschillende handelingen uitvoeren, zoals feitelijke handelingen. Feitelijke handelingen zijn privaatrechtelijke handelingen met een rechtsgevolg, ongeacht de wil van het bestuursorgaan.

Wat zijn materiële handelingen?

Relevantie Onderscheid tussen verschillende daden kan toegepast worden op rechtshandelingen en een aantal categorieën van materiële handeling. Bv daden van beschikkink over een woning bv de verkoop is een rechtshandeling maar het afbreken van uw woning door bv brand is materiële handeling.

Welke rechtshandelingen zijn nietig?

Wanneer een rechtshandeling nietig is, is het alsof de rechtshandeling nooit heeft bestaan. Een rechtshandeling is nietig indien dit bijvoorbeeld in strijd is met dwingend recht: wettelijke regels waar burgers zich aan moeten houden. Van deze regels mag niet worden afgeweken, ook niet in een contract of overeenkomst.

Lees ook:   Wat is een gekarteld mes?

Welke rechtshandeling hoort typisch bij de rechter?

De meest voorkomende vorm van een meerzijdige rechtshandeling is het sluiten van een overeenkomst. Er is ook de meerzijdige rechtshandeling, die een eenzijdige overeenkomst tot stand brengt.