Wat zijn de bronnen van verbintenissen?

Wat zijn de bronnen van verbintenissen?

Volgens het Nederlandse recht kunnen verbintenissen enkel uit de wet ontstaan. Dat kan rechtstreeks zijn, maar ook indirect. Het laatste is het geval als de verbintenis voortvloeit uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of rechtmatige daad (bijv. zaakwaarneming).

Wat valt er onder onrechtmatige daad?

Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

Wat is algemeen verbintenissenrecht?

Het verbintenissenrecht geeft aan wat de regels zijn in de rechtsverhouding tussen verschillende personen. Het biedt duidelijkheid wanneer verplichtingen niet worden nagekomen of wanneer er onduidelijkheden bestaan over de gemaakte afspraken.

Welke bronnen van verbintenissen kent ons recht?

Lees ook:   Is gekookt water zachter?

Het verbintenissenrecht staat in het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) in de Boeken 6 tot en met 8. In Boek 6 van het BW staat het algemene verbintenissenrecht.

Hoe gaat een verbintenis teniet?

Een verbintenis kan verder nog tenietgaan door schuldvernieuwing, door kwijtschelding, door schuldvergelijking, door schuldvermenging, door verlies van de zaak, door vernietiging, door de werking van een eventueel bedongen ontbindende voorwaarde en ten slotte door verjaring.

Wat is het verschil tussen risicoaansprakelijkheid en kwalitatieve aansprakelijkheid?

Risicoaansprakelijkheid of kwalitatieve aansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid die niet gebaseerd is op schuld of verwijtbaarheid, maar op een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit.

Wat betekent schuldaansprakelijkheid?

Degene die aansprakelijk is, moet de door zijn onrechtmatige daad veroorzaakte schade vergoeden aan de benadeelde. Kort gezegd, aansprakelijk is degene die schuld heeft aan de schade of aan wie de oorzaak van de schade is toe te rekenen. Dit wordt ook wel schuldaansprakelijkheid genoemd.

Wat is een onrechtmatige daad voorbeeld?

Lees ook:   Wat is Inklaringen?

Enkele andere voorbeelden van een onrechtmatige daad zijn het beschadigen van een andermans zaak, schending van het auteursrecht, vernieling, onrechtmatige publicaties, beroepsfouten, oneerlijke concurrentie en het creƫren van een gevaarlijke situatie voor anderen.