Wat wordt verstaan onder een dienstbevel?

Wat wordt verstaan onder een dienstbevel?

Onder een dienstbevel wordt verstaan een rechtmatig bevel dat enig militair dienstbelang betreft en gegeven is door een meerdere aan een mindere.

Waar moet een dienstbevel aan voldoen?

Bij een bevel in de zin van een dienstbevel moet er sprake zijn van een militaire meerdere en mindere. De militaire kamer stelt vast dat reeds uit de rangen van rapporteur en gestrafte volgt dat er sprake is van een militaire meerdere-mindere verhouding.

Wat kunnen de gevolgen zijn van het niet opvolgen van een dienstbevel?

De militair die opzettelijk een dienstbevel niet opvolgt, wordt gestraft: 1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie, indien daarvan gemeen gevaar voor personen of goederen te duchten is; 2°.

Hoe lang ben je dienstplichtig?

Opschorting. In Nederland is sinds 1 mei 1997 de opkomstplicht officieel opgeschort. De Tweede Kamer heeft in mei 1993, bij aanvaarding van de Prioriteitennota, ingestemd met opschorting van de opkomstplicht. Sinds 22 augustus 1996 werden er al geen nieuwe dienstplichtigen meer opgeroepen.

Welke beloningen en waarderingen kan een militair krijgen?

Bekijk

  • Symbolische erkenning.
  • Dapperheidsonderscheidingen.
  • Militaire Willems-Orde.
  • Bronzen Leeuw.
  • Bronzen Kruis.
  • Kruis van Verdienste.
  • Vliegerkruis.
  • Mobilisatie-Oorlogskruis.

Wat is insubordinatie?

v. weerspannigheid, verzet tegen de verplichte gehoorzaamheid, inz. in dienst, dienstweigering.

Wat is een gewezen militair?

Een oud-militair is een gewezen beroepsmilitair. Het gaat vooral over personen, die voor hun dienstplicht in militaire dienst zijn geweest. Wanneer iemand heeft gediend voor een militaire operatie, bij een vredesmissie of in een oorlog, wordt hij of zij een veteraan of oud-strijder genoemd, geen oud-militair.

Wie mag een dienstvoorschrift opstellen?

Het 2e lid van art. 9 schrijft voor wie juridisch bevoegd zijn tot het geven van een dienstvoorschrift: a. de minister van Defensie; b.

Welke straffen kunnen opgelegd worden?

De belangrijkste straffen zijn een boete, een taakstraf en gevangenisstraf. De rechter kan ook maatregelen opleggen. Daaronder valt bijvoorbeeld ontneming van geld dat door het misdrijf is verkregen, het betalen van schadevergoeding of – de meest ingrijpende – tbs.

Welk jaar is de dienstplicht afgeschaft?

De dienstplicht in Nederland is niet afgeschaft. Maar sinds 1 mei 1997 is de opkomstplicht uitgesteld. Defensie roept daarom geen nieuwe dienstplichtigen meer op.

Wie is straf bevoegd in het tuchtrecht?

Ook de militaire rechter, optredend als beroepsinstantie in het tuchtrecht, heeft de bevoegdheid om een tuchtrechtelijke straf op te leggen (artikel 96, eerste lid, WMT). Bij afwezigheid van de commandant krijgt degene die met de waarneming van het commando is belast – op grond van artikel 49 WMT – de strafbevoegdheid.