Wat valt er onder economische factoren?

Wat valt er onder economische factoren?

Invloeden uit de macro-omgeving met betrekking tot het economisch klimaat, waaronder veranderingen in de inflatie, rentestand, wisselkoersen en conjuctuur alsmede factoren als het Bruto Nationaal Product, consumptief krediet, niveau van investeringen en de bestedingen van de consument.

Wat is een ecologische factor?

Bij ecologische factoren gaat het om kenmerken en invloed van ontwikkelingen op de fysieke leefomgeving, zoals milieu en klimaat, maar ook werkomgeving.

Wat is technologisch Destep?

Technologisch. Door middel van technologische factoren worden kenmerken van de technologische ontwikkelingen in kaart gebracht. Hierdoor kan een organisatie achterhalen in hoeverre het product of dienst enige kans van slagen heeft.

Wat valt er onder de macro-omgeving?

Hier vallen externe factoren uit de ‘maatschappelijke’ omgeving onder, zoals demografisch, economisch, politiek, ecologisch/ethisch, sociaal-cultureel, technologisch, die niet beheersbaar zijn en de markt beïnvloeden.

Wat is de macro analyse?

De macro analyse (omgeving) is de omgeving waar de onderneming geen invloed op heeft. De macro analyse bestaat uit kansen en bedreigingen die voort komen uit het landschap waarin het actief is. Daarnaast kunnen zich ontwikkelingen voordoen, bijvoorbeeld wanneer de overheid de wetten aanpast.

Wat is een micro analyse?

De micro analyse (ook wel bedrijfsanalyse genoemd) richt zich op het bedrijf zelf. Micro analyse richt zich enkel op de activiteiten binnen het bedrijf. Het gaat over de micro-economie. Het kijkt niet naar de industrie of het economische beleid.

Wat valt er onder demografische factoren?

Bij demografische factoren gaat het om de kenmerken en invloed van ontwikkelingen van de bevolking, zoals aantal inwoners, leeftijd en inkomen.

Wat behoort tot de macro economie?

Binnen het CBS worden deze economische indicatoren geraamd op basis van micro-data, gegevens voor afzonderlijke bedrijven of individuen. Voorbeelden van macro-economische indicatoren zijn het bbp, de werkgelegenheid, de consumptie, de investeringen en de handel met het buitenland.

Wat is een economische situatie?

is de wetenschap die de mens bestudeert in zijn streven zijn behoeften te bevredigen met schaarse alternatief aanwendbare middelen. Naast de betekenis van wetenschap wordt het woord economie gebruikt als een economische situatie in een land.

Wat is ecologie Destep?

De DESTEP-analyse is een analyse om de macro-omgeving in kaart te brengen. DESTEP is een afkorting van een zestal factoren, namelijk: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek-juridisch.

Wat zijn sociaal-culturele factoren Destep?

Bij sociaal-culturele factoren kijk je naar de leefgewoontes, normen, waarden en cultuur. Dit doe je in het land of regio waar de doelgroep zich bevindt.

Wat zijn politieke factoren?

Politieke factoren omvatten gebieden als belastingbeleid, milieuvoorschriften, handelsbelemmeringen en -heffingen en politieke stabiliteit Culturele factoren: Sociaal-culturele factoren zijn kenmerkend voor een cultuur en de leefgewoonten.

Wat zijn sociaal maatschappelijke factoren?

Bij sociaal-culturele factoren gaat het om kenmerken en invloed van de cultuur en leefgewoonten, zoals normen en waarden, subculturen, en opleidingsniveau.

Welke factoren vallen onder de demografische factoren?

De demografische factoren worden onderzocht met factoren zoals: Populatie. Leeftijdsopbouw. Gemiddeld inkomen.

Wat is politiek-juridische dimensie?

De politiek-juridische dimensie heeft te maken met het leren begrijpen van de politiek voor jou als student. Denk hierbij aan stemmen voor officiële verkiezingen. Maar ook interactief of actieve vormen van betrokkenheid bij besluitvorming op verschillende politieke niveaus.

Welke culturele factoren zijn er?

Dit is goed te illustreren aan de hand van vier zogeheten culturele factoren: cultuur, subcultuur, sociale klasse en trends.

Wat is een voorbeeld van een demografische factor ‘?

Demografische factoren zijn externe invloeden die te maken hebben met demografie, ofwel de opbouw en samenstelling van de bevolking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leeftijd en de hoogte van het inkomen.

Wat valt er allemaal onder demografie?

Demografie = De wetenschap die de aard, omvang en samenstelling van onze bevolking bestudeert. Belangrijke demografische factoren zijn: 1) de bevolkingsomvang;2) de leeftijdsopbouw van de bevolking;3) de levensloop van mensen;4) de tijdsb…