Wat te doen als je functie wordt opgeheven?

Wat te doen als je functie wordt opgeheven?

Als je boventallig bent, zijn er drie opties: ontslag met een vergoeding, ontslag met begeleiding naar nieuw werk of een nieuwe functie bij dezelfde werkgever.

Wat zijn de verplichtingen van de werkgever?

Uw werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen….Het arbobeleid moet in elk geval bestaan uit:

 • risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
 • ziekteverzuimbeleid;
 • bedrijfshulpverlening (BHV);
 • preventiemedewerker;
 • periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Welke rechten en plichten heb je als werkgever?

Plichten werkgevers De rechten van werknemers vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgevers. Het is bijvoorbeeld verplicht om werknemers tenminste het minimumloon te betalen. Regelingen als vakantiedagen en tijdige loonbetaling moeten worden nageleefd.

Kan je zomaar overgeplaatst worden?

Een werkgever mag je niet zomaar overplaatsen, al zul je er bij een tijdelijke overplaatsing sneller gehoor aan moeten geven. Dit kan alleen als er een redelijk belang is bij de locatiewisseling. Je werkgever moet dus een goede reden hebben voor de overplaatsing. √Čn hij moet daarover met jou overleggen.

Kan je functie opgeheven worden?

Na een verval van een functie mag een werkgever niet direct tot ontslag overgaan. De werkgever dient in die situatie te kijken naar de mogelijkheid om een medewerker te herplaatsen in ander passend werk (art 7:669 lid 1BW).

Wat als je functie vervalt?

Indien de functie vervalt (Stap 1) en de medewerker komt voor ontslag in aanmerking (Stap 2) dan moet er nog een derde hobbel worden genomen. De werkgever moet zich inspannen om de werknemer die zijn functie kwijtraakt in een andere functie te herplaatsen.

Wat is de zorgplicht van een werkgever?

Volgens de wet moet je goed zorgen voor je werknemers. Dat betekent dat je voorziet in een veilige en gezonde werkplek, de juiste werkmiddelen en instructies om veilig te werken. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding en preventie. Dat is je zorgplicht.

Wat is een van de verplichtingen van de werknemer?

Volgens artikel 11 Arbowet is de werknemer: verplicht in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen.

Welke plichten zijn er?

Plichten die bij burgers berusten zijn volgens het VN-verdrag (BuPo) onder meer het verlenen van openbare diensten in tijden van nood, contractuele verplichtingen en de verplichting, ook voor staten, tot bevordering en naleving van de mensenrechten.

Welke wetten en regels gelden er voor een werkgever?

Belangrijke wetten met regels waaraan uw werkgever zich moet houden, zijn:

 • Het Burgerlijk Wetboek (BW)
 • De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
 • De Arbeidstijdenwet (ATW)
 • De Arbeidsomstandighedenwet.
 • De Wet arbeid en zorg.
 • Wetgeving over gelijke behandeling.

Kan mijn werkgever mij verplichten op een andere locatie te werken?

Staat er een wijzigingsbeding in uw contract of in andere regels? Dan kan uw werkgever zonder uw toestemming uw locatie veranderen. Maar dit mag alleen om een goede reden, bijvoorbeeld verhuizing van uw afdeling of bedrijf.

Kan mijn werkgever mij een andere functie geven?

Wil uw werkgever u een andere functie geven omdat de organisatie verandert? Dan kan dat alleen als u het daarmee eens bent. In uw contract, collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of bedrijfsreglement kan staan dat uw werkgever uw arbeidsvoorwaarden zonder uw toestemming mag wijzigen.