Wat staat er in een akte van cessie?

Wat staat er in een akte van cessie?

Wat is een akte van cessie? Met een ‘akte van cessie’ wordt een vordering (schuld) overgedragen. Degene die afstand doet van een vordering heet ‘cedent’ en degene die de vordering verkrijgt heet ‘cessionaris’. De schuldenaar wordt ‘debitor cessus’ of ‘cessus’ genoemd.

Hoe kan ik een vordering overdragen?

De leverancier kan deze vordering overdragen. Ook kan de afnemer zijn recht op levering overdragen. Dat is immers ook een vordering. Een vordering overdragen wordt een cessie genoemd. Een cessie kan plaatsvinden door middel van een akte van cessie en mededeling daarvan aan de schuldenaar (openbare cessie), een authentieke akte

Wat is de overdracht van vorderingen?

Lees ook:   Wat zijn bronheffingen?

Een vordering die overgaat op een nieuwe rechthebbende gaat in beginsel over zoals de vervreemder deze vordering onder zich had. Afdeling 6.2.1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek vertelt ons meer over de gevolgen van de overdracht van een vordering.

Wat is de levering van een vordering?

De levering van een vordering is vaak een belangrijke stap voordat men over kan gaan tot de overdracht van een vordering. De overdracht van een vordering gaat volgens de drie criteria uit art. 3:84 lid 1 Bw, door middel van een geldige titel, levering en beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder.

Wat is Cederen?

Het cederen van een vordering is het overdragen van een vordering van de ene op de andere partij. Er zijn drie partijen betrokken bij een cessie overeenkomst. Degene die de vordering verkoopt of overdraagt heet cedent.

Hoe kom ik aan een akte van cessie?

Als je de akte van cessie wilt aanvragen kun je daarvoor contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Lees ook:   Waarom heeft het lichaam eiwitten nodig?

Wat betekent vordering Cederen?

Een vordering cederen is simpel gezegd ”de verkoop of overdracht van een factuur”. In de juridische wereld wordt dit cessie genoemd. Een cessie is belangrijke term als je gebruik maakt van factoring. Wij vertellen je er meer over.

Waarom een stille cessie?

Een stille cessie is mogelijk als de vordering ten tijde van de levering bestaat of rechtstreeks zal worden verkregen uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding. Zolang de cessie de schuldenaar niet is medegedeeld, kan de levering de schuldenaar niet worden tegengeworpen (art. 3:94 lid 3, tweede zin, BW).

Wat is een recht aan toonder of order?

Het recht aan toonder is een recht op een vordering, dat is vervat in een toonderpapier. Het verschil met een recht aan order is dat de naam van de schuldeiser hier niet wordt genoemd; het recht behoort toe aan degene die het toonderpapier onder zich heeft. Een voorbeeld is een aandeel in een NV of een obligatie.

Lees ook:   Hoe een pagina selecteren?

Hoe Pauliaanse vordering instellen?

De actio pauliana is de vordering (vermeld in artikel 1167 Burgerlijk Wetboek) die een schuldeiser kan instellen teneinde een rechtshandeling gesteld door een schuldenaar wen waardoor de schuldeiser benadeeld werd, niet tegenstelbaar te horen verklaren.

Wat is het beding ten behoeve van derden?

Het beding ten behoeve van derden is een clausule waarbij één van de partijen in eigen naam de tegenpartij een prestatie laat beloven ten gunste van een derde. De derde wordt hierdoor schuldeiser door een overeenkomst waaraan hij zelf niet heeft deelgenomen.

Wat is een overdracht van een overeenkomst?

De overdracht van een overeenkomst wordt contractsovername genoemd. Contractsovername komt men vaak tegen bij een doorstart of overdracht van een onderneming. De koper zal immers de lopende (lucratieve) contracten willen overnemen, ook wel de orderportefeuille genoemd.