Wat mag wel en niet volgens AVG?

Wat mag wel en niet volgens AVG?

Je mag alleen persoonsgegevens verwerken wanneer je deze echt nodig hebt om je doel te bereiken en het niet anders kan. Je moet dus een goede reden, ofwel ‘grondslag’ hebben. Bijvoorbeeld dat je toestemming hebt van de persoon om wie het gaat. Er zijn 6 grondslagen in de AVG.

Waar is AVG van toepassing?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Waar geld AVG?

Sinds de invoering van de AVG zijn er op Europees grondgebied 4 miljoenenboetes gevallen die varieerden van 2,4 tot 204,6 miljoen. Vooral de Britse privacywaakhond doet een goede duit in de zak: de twee hoogste boetes (110 en 204 miljoen) zijn beiden opgelegd door de Britse privacywaakhond ICO.

Wat is de informatieplicht AVG?

Organisaties moeten volgens de AVG in hun privacystatement opnemen: welke persoonsgegevens zij van u verwerken; voor welk specifiek doel zij dat doen; of zij de gegevens delen of doorverkopen aan andere organisaties en zo ja, aan welke.

Wat valt niet onder de AVG?

Gegevens over organisaties, zoals rechtspersonen, verenigingen en stichtingen, zijn geen persoonsgegevens. Ook gegevens van overleden mensen vallen buiten de reikwijdte van de AVG. De AVG regelt wat er allemaal wel en niet mag met de persoonsgegevens van mensen.

Waar is AVG niet van toepassing?

De AVG is niet van toepassing als het gaat om kleinschalige privéverwerkingen: Als er persoonsgegevens worden verwerkt door een natuurlijk persoon (een mens van vlees en bloed) voor puur persoonlijke redenen, dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet van toepassing.

Is AVG van toepassing buiten Europa?

De AVG geldt in de gehele Europese Unie, plus in Noorwegen, Liechtenstein en IJsland – samen de Europese Economische Ruimte of EER geheten. Werk je met bedrijven of instellingen in die landen, dan is er dus niets aan de hand.

Wat te doen tegen privacyschending?

Een klacht melden over uw eigen persoonsgegevens (klacht indienen) Vermoedt u dat uw eigen persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet? Dan kunt u een klacht indienen bij de AP. Dat staat in artikel 77 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Welke landen vallen onder de GDPR?

Dat zijn landen uit de EER (de Europese Economische Ruimte), te weten Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Als we de naam Liechtenstein zien, dan komt de vraag op of Monaco en de dwergstaten Andorra, San Marino en Vaticaanstad ook onder de werking van de GDPR vallen.

Hoe stimuleer je eigen regie?

Creëer ruimte in je bedrijf om je medewerkers in staat te stellen om eigen regie te nemen. Kort gezegd: zorg dat het mogelijk is. Denk niet alleen aan het beschikbaar stellen van tijd, middelen en geld. Organiseer het werk ook zo dat mensen daadwerkelijk eigen keuzes kunnen maken en ruimte hebben om te leren.

Wat is zelf regie?

Eigen regie gaat om het zelf beslissen over je leven en zorg en ondersteuning daarbij. Centraal staat: wat wil ik? Eigen regie is: het vermogen om je eigen leven en noodzakelijke ondersteuning te regelen en het praktische vermogen om jezelf te redden in lichamelijk, sociaal en psychisch opzicht.

Welke eisen stelt de AVG?

28 AVG dient je binnen de verwerkersovereenkomst tenminste de volgende zaken af te spreken:

  • het onderwerp en de duur van de verwerking;
  • het doel en de aard van de verwerking;
  • het soort persoonsgegevens waarop de verwerkersovereenkomst betrekking heeft;
  • de categorieën van verwerking van de betreffende betrokkenen;

Wat moet je doen om aan de basisregel van juistheid te voldoen?

Er mogen niet meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is voor het doel. Het beginsel van juistheid. Dit beginsel eist dat gegevens juist en actueel moeten zijn. Als dit namelijk niet het geval is, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de betrokkene.

Hoe help je de cliënt het meest in het geven van regie?

De regie zo veel mogelijk bij de cliënt laten: informeren en op verzoek adviseren. De professionele deskundigheid inzetten wanneer de cliënt erom vraagt. Zelfhulp en lotgenotencontact: mensen met dezelfde soort problemen hebben veel baat bij elkaar.

Waarom is eigen regie zo belangrijk?

Uit allerlei onderzoek blijkt het zelf kunnen voeren van de regie cruciaal te zijn voor de duurzame vergroting van kwaliteit van leven van mensen. Zo is bekend dat het welbevinden van ouderen met gezondheidsproblemen vooral vermindert door een verlies van eigen regie, zelfvertrouwen en vertrouwen in eigen competenties.

Wat is het verschil tussen zelfredzaamheid en zelfregie?

‘Zelfregie en zelfredzaamheid zijn twee verschillende begrippen’, legt ze uit. ‘Zelfregie gaat over zelf beslissen over je eigen leven. Zelfredzaamheid gaat over zelf doen. Mijn onderzoek laat zien dat sommige cliënten tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben om de regie over hun leven weer te kunnen krijgen.

Wat is de ZelfredzaamheidsRadar?

Met de ZelfredzaamheidsRadar breng je de zelfredzaamheid van je cliënt in kaart en bedenk je samen hoe die je kunt verbeteren, met en zonder hulpmiddelen en technologie. Het instrument bestaat uit 15 domeinen, zoals continentie, aankleden, mobiliteit, leervermogen etc.

Wat houd de privacywet in?

Informationele privacy Dit in de Grondwet opgenomen recht wordt nader uitgewerkt in onze privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet wordt bepaald hoe en wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt, en welke rechten natuurlijke personen hebben met betrekking tot hun gegevens.

Wat houdt de nieuwe privacywet in?

Wat houdt deze nieuwe privacywet AVG in? Bedrijven krijgen meer verplichtingen als het gaat om de privacy van consumenten. Consumenten krijgen daarentegen meer rechten als het gaat om controle over hun persoonsgegevens. Wie zich niet aan de nieuwe wet houdt kan een boete opgelegd krijgen.