Wat is medicatiebeleid?

Wat is medicatiebeleid?

Medicatieveiligheid gaat over alle activiteiten die zijn gericht op de juiste voorschrijving, aflevering en het juiste gebruik van geneesmiddelen.

Wat is een Medicatieketen?

In de Veilige Principes in de medicatieketen (verpleging, verzorging en thuiszorg – VVT) staat beschreven wat in principe veilig is en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Waarom zijn de veilige principes in de Medicatieketen vastgesteld?

Veilige Principes in de medicatieketen De Veilige Principes zijn een vervanging van de nota ‘Farmaceutische Zorg in Verpleeghuizen'(1998). Als cliënten hulp nodig hebben bij medicatie is goede samenwerking tussen cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie essentieel voor een veilig medicatieproces.

Welke 5 punten moet je controleren voor je iemand medicijnen toedient?

De 5 factoren die bij elke cliënt nagelopen moeten worden zijn:

 • Juiste medicijn.
 • Juiste cliënt.
 • Juiste tijdstip.
 • Juiste manier van toedienen.
 • Juiste dosis.

Waarom is medicatieveiligheid zo belangrijk?

Waarom is medicatieveiligheid zo belangrijk? Ten eerste verdient medicatieveiligheid de aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van medicijnen. Maar vervolgens ook bij het voorschrijven! Ten slotte is een fout die veel voorkomt ook het naleven van medicijnvoorschriften.

Wat is medicatieoverdracht?

Alle medicatiegegevens moeten in zo’n geval meeverhuizen zodat alle zorgverleners een actueel overzicht van de op dat moment gebruikte geneesmiddelen hebben. Zo kunnen zij verantwoorde beslissingen nemen wanneer medicatie wordt voorgeschreven, toegediend, afgegeven, gewijzigd of gestopt.

Lees ook:   Wat is het verschil tussen Airbnb en bed and breakfast?

Wat zijn 3 voorbeelden van een medicijn toedienen?

Veilig toedienen van medicijnen

 • Gereed maken van medicatie (en eventueel: malen)
 • Klaarzetten, aanreiken, toedienen.
 • Wijzigingen in medicatie.
 • Controleren, toedienen en registreren.

Wat is Medicatieveiligheid?

Medicatieveiligheid. Het werken met medicijnen is foutgevoelig en risicovol. Bij medicatieveiligheid gaat het om veilige zorg voor de cliënt én om veilig werken voor de medewerker. De Veilige Principes beschrijven wie waar verantwoordelijk voor is, en hoe je veilig kunt werken.

Wat is het toezicht op Medicatieveiligheid?

Toezicht op medicatieveiligheid. Het gebruik van verkeerde geneesmiddelen of verkeerd gebruik van een geneesmiddel kan risico’s met zich meebrengen. Daarom houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zorgbreed toezicht op zowel de veiligheid van het geneesmiddel zelf, als op het gebruik van geneesmiddelen.

Wat is veilig werken met medicijnen?

Het werken met medicijnen is foutgevoelig en risicovol. Bij medicatieveiligheid gaat het om veilige zorg voor de cliënt én om veilig werken voor de medewerker. De Veilige Principes beschrijven wie waar verantwoordelijk voor is, en hoe je veilig kunt werken.

Wat zijn de gevaren risico’s van medicijngebruik?

U kunt bijvoorbeeld slaperig worden, langzamer reageren op dingen die er gebeuren, of uw zicht kan slechter worden. Verder kunt u last krijgen van slappere spieren of duizeligheid. Het gekke is alleen dat u het vaak zelf niet merkt dat u last heeft van bijwerkingen. Hierdoor loopt u ongemerkt meer risico om te vallen.

Wat zijn hoog risico medicatie?

Uit de Centrale Medicatiefouten Registratie (CMR) blijkt dat de meeste medicatiefouten optreden bij parenterale geneesmiddelen. Dit zijn alle geneesmiddelen die worden geïnjecteerd.

Lees ook:   Hoe groot moet een kind zijn om voorin te zitten?

Wat staat er in een Medicatiebewakingssysteem?

Dit systeem controleert bovendien het geneesmiddelgebruik bij patiënten met een nierfunctiestoornis. Verder wordt het systeem toegepast om doelmatig antibioticumgebruik in het ziekenhuis en om juist geneesmiddelgebruik bij sondevoeding en slikproblemen te monitoren.

Is medicijnen schadelijk?

Medicijnen kunnen door bijwerkingen of verkeerd gebruik schadelijk zijn voor de gezondheid. Mensen kunnen door verkeerd gebruik ziek worden en in het ergste geval zelfs overlijden. De Rijksoverheid bewaakt de toelating, kwaliteit, werkzaamheid en risico’s van geneesmiddelen en veilig gebruik.

Welke medicijnen dragen bij aan het valrisico van ouderen?

Welke medicijnen verhogen het valrisico? De belangrijkste groepen valrisicoverhogende medicijnen zijn psychotrope en cardiovasculaire medicijnen. Binnen de psychotrope medicijnen zijn vooral benzodiazepines, antipsychotica en antidepressiva gerelateerd aan een verhoogd valrisico.

Wie bepaalt welke medicatie risicovol is?

Om fouten te voorkomen (veiligheid) moeten de zorgprofessionals risicovolle medicatie minimaal 2x controleren. Medicatie wordt risicovol genoemd als volgens het oordeel van de arts en de apotheker de cliënt een onacceptabel risico loopt op ernstige schade bij een verkeerde dosis.

Wie bepalen de inhoud van de noodvoorraad medicatie?

De instelling moet kunnen beargumenteren waarom dit soort en deze hoeveelheid geneesmiddelen nodig zijn voor de artsen. Ook moet de instelling het beheer van de werkvoorraad goed regelen. De apotheker heeft een adviserende rol.

Is de wet BIG van toepassing bij medicatietoediening?

Wettelijke basis voor het toezicht op medicatieveiligheid De inspectie houdt toezicht op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) . Hieronder valt het goed en veilig toepassen van geneesmiddelen bij een ziekte of aandoening.

Lees ook:   Welke betonkwaliteit?

Wat is een polyfarmacie?

Ouderen hebben vaak verschillende ziekten tegelijk en gebruiken daarvoor meerdere medicijnen. Als een patiënt gedurende langere tijd vijf of meer verschillende soorten geneesmiddelen tegelijk gebruikt, heet dat polyfarmacie.

Welke methodes zijn er om medicatiefouten te voorkomen?

Let op dat de medicijnen goed bewaard worden.

 • Zorg ervoor dat je ongestoord kunt werken met medicatie.
 • Houd bij het roosteren rekening met medicatieveiligheid.
 • Dubbele controle van risicovolle medicijnen is voor de veiligheid van de cliënt.
 • Meld altijd medicatiefouten.
 • Bronnen en meer lezen.
 • Hoe handel je bij een medicatiefout?

  Als je een medicatiefout opmerkt, moet hiervan een melding gemaakt worden. In veel organisaties heet dit een MIC melding (melding incident cliënt). De meeste organisaties hebben afspraken over hoe die melding gedaan wordt en hoe je eventueel de collega erbij betrekt die de fout maakte.

  Hoe werkt Medimo?

  Medimo is een elektronisch voorschrijfsysteem, met elektronische toedienregistratie. Artsen schrijven zo elektronisch medicatie voor. Het recept gaat direct door naar de apotheek, wordt verwerkt en vervolgens geleverd. Zorgverleners tekenen de medicatietoediening af in Medimo.

  Is de Geneesmiddelenwet van toepassing bij medicatietoediening?

  De Geneesmiddelenwet regelt onder andere het veilig gebruik van geneesmiddelen. Enkele voorbeelden: Artsen en apothekers moeten ernstige bijwerkingen van medicijnen melden. Het voorschrijven van medicijnen via internet is aan speciale regels gebonden.

  Wat heeft de Wet BIG met medicatie delen te maken?

  bovendien moet ze de kwaliteit van handelen kunnen controleren. Vanuit de wet beroepen individuele gezondheidszorg (big)heeft de zorgmedewerker de verantwoordelijkheid om de eigen bekwaamheid op peil te houden. met deze leidraad kan de zorgmedewerker bepalen of zij2 bekwaam is om medicatie te mogen geven.