Wat is een voorziening op de balans?

Wat is een voorziening op de balans?

Een voorziening is een bedrag dat als het ware gereserveerd wordt voor kosten die mogelijk in de toekomst zullen worden gemaakt. Een voorziening wordt gevormd door de winst in het betreffende jaar te verlagen met een kostenpost. Voor hetzelfde bedrag wordt de voorziening op de balans geplaatst aan de ‘creditkant’.

Wat is een voorziening financieel?

Een voorziening heeft als doel om uitgaven uit te smeren over meerdere jaren, ten einde het resultaat niet te veel te laten fluctueren. Het gebruik van voorzieningen kan goed verduidelijkt worden aan de hand van twee economische beginselen, namelijk het ‘matching principe’ en het ‘voorzichtigheidsbeginsel’.

Wat is een boekhoudkundige voorziening?

Met een voorziening wordt boekhoudkundig een grootboekrekening bedoeld waarop, meestal periodiek, bedragen worden gestort voor een bepaald doel. Dit kunnen bijvoorbeeld pensioenen in eigen beheer zijn of groot onderhoud aan gebouwen. Je kan het zien als een soort spaarrekening voor je bedrijf.

Lees ook:   Waar staat de naam Oscar voor?

Waar staan reserveringen op de balans?

Reserveringen op de balans Als je in het ene jaar geld reserveert dat je in een volgende jaar wil gaan gebruiken, dan wordt die reservering op de balans opgenomen aan de passiva-zijde, de creditzijde. De reservering is namelijk een schuld die je later moet betalen.

Wat wordt verstaan onder voorziening?

voorziening = maatregel waarmee je ergens voor zorgdraagt vb: er zijn voorzieningen voor mensen die geen geld hebbensociale voorzieningen [voor het opvangen van mensen die ziek of werkloos zijn]sanitaire voorzieningen [wc, badkamer, etc.]… faciliteren = voorzieningen aanbieden of beschikbaar stellen.

Is een voorziening een schuld?

De voorzieningen vallen onder het vreemd vermogen, omdat het claims van derden zijn op het bedrijf. Voorziening behoren dus niet tot de reserves, want die maken deel uit van het eigen vermogen. Juridisch is het nog geen schuld omdat er nog geen prestatie geleverd is.

Wat is een provisie boekhouding?

Een voorziening – ook vaak aangeduid met de term “provisie” – is een toepassing van het boekhoudkundig recht die de ondernemingen verplicht om te anticiperen op gebeurtenissen die een negatieve impact zouden kunnen hebben op hun patrimonium.

Lees ook:   Welke app biedt uitkomst als je niet snel kunt typen?

Wat zijn reserveringen?

Dit zijn aanvullingen op het loon, uitgedrukt in percentages van het loon. Ze zijn bedoeld voor het opbouwen van verlof (reserveringen voor vakantie-, feestdagen, kort verzuim / bijzonder verlof etc.).

Wat is een reservering?

reserveren – regelmatig werkwoord uitspraak: re-ser-ve-ren 1. van tevoren afspreken dat je er gebruik van kunt maken ♢ we hebben een tafel gereserveerd in het restaurant 2. het ergens voor bewaren (opsparen) …