Wat is een schadevergoedingsmaatregel?

Wat is een schadevergoedingsmaatregel?

Een schadevergoedingsmaatregel is een vorm van een strafrechtelijke maatregel. De veroordeelde moet dan een schadevergoeding aan de staat betalen ten bate van de benadeelde.

Wat valt er onder planschade?

Planschade is de schade die u lijdt doordat u in een planologisch nadeliger positie bent gekomen. Er wordt bijvoorbeeld in uw directe omgeving in afwijking van de bestemmingsplanregels een snelweg aangelegd, waardoor u moet omrijden vergeleken met de oude situatie.

Wie bepaalt planschade?

De bepaling van planschade gebeurt via een planologische vergelijking. En niet via een vergelijking van de feitelijke situaties. Dat wil zeggen dat het gaat om de vraag wat volgens het oude bestemmingsplan maximaal mogelijk was. En wat de maximale mogelijkheden zijn onder het nieuwe bestemmingsplan.

Kan ik een schadevergoeding eisen vragen?

U kunt alleen om schadevergoeding vragen als uw schade de schuld is van de andere partij. Dit betekent dat u schade heeft omdat de ander iets deed. Of omdat deze persoon iets juist niet deed.

Wat als de dader geen schadevergoeding kan betalen?

Als het CJIB geld van de deurwaarder krijgt, maakt het CJIB dit meteen aan u over. Wat als het de deurwaarder ook niet lukt de schadevergoeding te innen? Als de rechter uitspraak gedaan heeft voor 1 januari 2020 dan kan vervangende hechtenis worden ingezet om betaling af te dwingen.

Wat als dader niet kan betalen?

Als de dader de schadevergoeding niet vrijwillig betaalt, kan je een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Hij kan de gerechtelijke beslissing gedwongen uitvoeren (bijvoorbeeld door beslag te leggen op de goederen of inkomsten van de veroordeelde).

Hoeveel schadevergoeding na bedreiging?

De hoogte van de vergoeding ligt tussen de € 12.500 en € 20.000. De persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, betaalt. In een strafprocedure kan de Staat de schadevergoeding mogelijk voorschieten.

Is een schadevergoeding belastbaar?

Moet ik de ontvangen schadevergoeding aangeven als belastbaar inkomen? Nee, dat hoeft niet. Het zit namelijk zo: het bedrag dat u ontvangt aan schadevergoeding, is geen inkomen. Het is een vergoeding van gemaakte kosten en kan dus niet als winst gerekend worden.

Wat is wettelijke rente schadevergoeding?

Wettelijke rente is een wettelijk vastgesteld percentage dat wordt berekend over de schadevergoeding. Hoe langer de schadeafwikkeling van uw letselschadezaak duurt, hoe hoger het bedrag aan rente zal zijn. Het bedrag aan verschuldigde wettelijke rente kan behoorlijk oplopen, zeker in langer lopende letselschadezaken.

Hoe hoog is planschade?

Normaal gesproken heeft u een eigen risico van 2 % van de totale waarde van de woning. Dus als uw huis € 200.000 waard is en uw planschadevergoeding is € 20.000, dan krijgt u een vergoeding van € 20.000 min de 2% waarde van de woning.

Wat kost een Planschaderisicoanalyse?

Wat zijn de kosten/levertijd voor een planschaderisicoanalyse? Een rapport waarmee u inzicht krijgt in de planschaderisico’s kost in de meeste gevallen tussen de €1.000,00 en €2.000,00 exclusief BTW. Dit rapport kunnen we u binnen drie weken leveren. Een kortere levertijd is bespreekbaar.