Wat is een privacyverklaring AVG?

Wat is een privacyverklaring AVG?

Een privacyverklaring, ook wel een privacy statement genoemd, is een informatief bericht aan uw klanten of gebruikers over de verwerking van persoonsgegevens. De klant of de eindgebruiker kan aan de hand van deze verklaring besluiten wel of niet een overeenkomst met u aan te gaan, of van uw dienst gebruik te maken.

Wie is verantwoordelijk voor de privacy?

De eigenaar van de gegevens is verantwoordelijk, maar ook degene die met de persoonsgegevens aan de slag gaat heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. De wet spreekt in dat geval over een verantwoordelijke (degene die de gegevens verzamelt heeft) en de bewerker (degene die de gegevens verwerkt).

Wat wordt verstaan onder gegevensverwerking?

Het kan daarbij gaan om het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Wat staat er in een privacybeleid?

Dit extern gerichte document waarin u derden (klanten, bezoekers van een website, ontvangers van emails) informatie geeft over het gebruik van hun persoonsgegevens door uw onderneming wordt vaak een privacyverklaring, privacy statement of privacy notice genoemd.

Wie is Verwerkingsverantwoordelijke AVG?

De organisatie die daadwerkelijk het doel en de middelen van de verwerking bepaalt, is volgens de AVG de verwerkingsverantwoordelijke. Ongeacht wat er in de verwerkersovereenkomst staat. Bij de beoordeling van een verwerking kijkt de Autoriteit Persoonsgegevens altijd naar de feitelijke situatie.

Wat is privacyverklaring?

Als je persoonsgegevens verzamelt, ben je verplicht om de mensen van wie je die gegevens verzamelt hierover te informeren. Dat kun je bijvoorbeeld doen met een brochure (in de wachtkamer) en/of met een privacyverklaring, ook wel een privacy statement genoemd.

Wat staat er in privacyverklaring?

U moet in een privacy statement in ieder geval deze informatie zetten: naam en contactgegevens van de organisatie die bepaalt waarom en hoe de persoonsgegevens worden gebruikt (de verwerkingsverantwoordelijke) welke goede reden (wettelijke grondslag ) u heeft om persoonsgegevens te verwerken.