Wat is een niet financieel bedrijf?

Wat is een niet financieel bedrijf?

De sector niet-financiële vennootschappen is de institutionele sector van de economie die bestaat uit alle (quasi-)vennootschappen met als hoofdfunctie het produceren van goederen en verhandelbare niet-financiële diensten.

Wat valt onder financiële instelling?

Dat zijn banken en verzekeraars, maar ook pensioenfondsen, trustkantoren, crypto-aanbieders, betaaldienstverleners en beleggingsinstellingen. De financiële sector is de spil van onze economie.

Wat is niet-financiële informatie?

niet-financiële informatie kan inzicht bieden in de verwachte toekomstige financiële prestaties van een onderneming; voor de meeste ondernemingen geldt dat hun marktwaarde hoger is dan hun boekwaarde.

Wat is een niet-financiële overweging?

Niet-financiële informatie verschaft inzicht in de prestaties van ondernemingen, zoals de impact van de onderneming op het milieu, de mens en de samenleving.

Wat is een levensvatbaar bedrijf?

Een levensvatbaar bedrijf is een bedrijf dat met zijn bedrijfsvoering voor langere tijd winstgevend (rendabel) is en aan zijn financiële en organisatorische verplichtingen kan voldoen.

Wat betekent solvabiliteitsratio?

Wat is solvabiliteit? Solvabiliteit, of de solvabiliteitsratio, geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen in je onderneming. Met vreemd vermogen bedoelen we geld dat je bedrijf heeft geleend. Met eigen vermogen bedoelen we het verschil tussen de bezittingen en de schulden van je bedrijf.

Wat valt onder Wet financieel toezicht?

De Rijksoverheid houdt toezicht op financiële instellingen (zoals banken en verzekeraars) en het hele financiële systeem. Dit beschermt consumenten en bedrijven die hun geld toevertrouwen aan deze instellingen.

Wat zijn financiele instrumenten in de jaarrekening?

Het betreft onder meer aandelen, obligaties, deelnemingsrechten in beleggingsfondsen en complexere financiële instrumenten als opties, futures en derivatencontracten. Het betreft geen rekening-couranttegoeden, deposito’s of spaarrekeningen.

Is een bedrijf beursgenoteerd?

Een bedrijf heeft een beursnotering als de aandelen van dat bedrijf worden verhandeld op een aandelenbeurs, zoals de AEX. Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zijn bedrijven met een notering aan de Euronext Amsterdam.

Wat is levensvatbaar?

1) Een goede kans hebbend om in leven te blijven; 2) geschikt om te kunnen leven. Het woord ‘levensvatbaar’ wordt vooral gebruikt bij baby’s die te vroeg worden geboren. Als dat gebeurt na de 28e week, is het kind meestal sterk genoeg om met hulpapparatuur in een couveuse te kunnen blijven leven.

Wat is een rendabele onderneming?

Rentabiliteitsratio’s geven aan of een onderneming voldoende ‘rendabel’ is en op het vermogen voldoende winst maakt. De rentabiliteit of rendabiliteit (beide termen zijn correct) geeft dus aan hoeveel winst er behaald is met het geïnvesteerde vermogen.

Wat is een goede Solvabiliteits ratio?

Wat is een goede solvabiliteit? Financiers vinden dat een solvabiliteitspercentage tussen de 25 en 40 moet liggen. Naast solvabiliteit geven andere berekeningen of ratio’s samen een beeld van de financiële situatie. Zoals liquiditeit en rentabiliteit.