Wat is een financieel overzicht accountant?

Wat is een financieel overzicht accountant?

Het samenstellen van historische financiële informatie De accountant dient de historische financiële informatie samen te stellen door gebruik te maken van vastleggingen, documenten, uitleg en overige informatie inclusief significante oordeelsvormingen die door het management worden verschaft.

Waar in jaarrekening Gebeurtenissen na balansdatum?

U kunt in de sectie ‘Algemene toelichting’ een alinea ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ opnemen, maar u mag dat ook gewoon doen aan het eind van de jaarrekening. Na de specifieke toelichting op de balans en de specifieke toelichting op de resultatenrekening volgt dan eventueel een sectie ‘Overige toelichtingen’ o.i.d.

Wat doet een accountant voor een BV?

Een AA-accountant stelt de jaarrekening van ondernemers samen, maar geeft ook adviezen om de financiële en administratieve situatie optimaal te organiseren. Boekhouders verzorgen vaak kleinere administraties, van bijvoorbeeld een persoon of kleiner bedrijf.

Wat is Nubbv?

De niet uit balans blijkende verplichtingen zijn langlopende overeenkomsten waaruit één of meerdere verplichtingen voortvloeien.

Wat staat er in de NV COS?

200, Algehele doelstellingen van de onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren van een controle overeenkomstig de Standaarden. 210, Overeenkomen van de voorwaarden van controleopdrachten. 220, Kwaliteitsbeheersing voor een controle van financiële overzichten. 230, Controledocumentatie.

Wat houdt Assurance in?

Een ‘assurance-opdracht’ is een opdracht waarbij een accountant een conclusie formuleert die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek ten opzichte van de criteria, te versterken.

Heeft een bv een accountant nodig?

Moet een BV verplicht een accountant hebben? Nee hoor. Alleen hele grote BV’s moeten een accountant hebben. De andere kunnen hun eigen jaarstukken opstellen.

Wie zijn met governance belaste personen?

de met governance belaste personen – De persoon (personen) of organisatie(s) (bijv. een trustee van een vennootschap), met verantwoordelijkheid voor het uitoefenen van toezicht op de strategische richting van de entiteit en op de verantwoordingsplicht van de entiteit.

Wat zijn significante aangelegenheden?

“Significante aangelegenheden zijn, op basis van professionele oordeelsvorming, zaken die door de accountant als belangrijk zijn aangemerkt voor de jaarrekening, daar waar het verslaggevingsaspecten betreft of, indien van toepassing, de kwaliteit van de door de klant aangeleverde informatie.