Wat is een ander woord voor tegen?

Wat is een ander woord voor tegen?

tegen (vz): anti, anti-, contra, in strijd met, versus. tegen (vz): jegens, tegenover.

Wat betekent tegengaan?

tijd enkelv.) Vervoegingen: is tegengegaan (volt. deelw.) proberen iets te stoppen of te verhinderen Voorbeeld: `fraude met de pinpas tegengaan`Synoniem: …

Wat is een synoniem van regels?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: regel (zn): canon, conventie, gebod, gebruik, gewoonte, norm, procedure, reglement, richtsnoer, verordening, voorschrift, wet.

Doen naleven synoniem?

betrachten, eerbiedigen, in acht nemen, nakomen, observeren, opvolgen, respecteren, volgen, zich houden aan. als synoniem van een ander trefwoord: nakomen (ww) : in acht nemen, naleven, opvolgen, vervullen, voldoen aan, volgen, zich houden aan.

Hoe schrijf je tezijnertijd?

De correcte vorm is te zijner tijd. De vormen tezijnertijd* en ter zijner tijd* zijn niet correct. Te zijner tijd is een vaste combinatie met een oude naamvalsvorm. De betekenis is ‘op het tijdstip dat de zaak vereist, op een gelegen tijdstip’.

Wat betekent voor en tegen?

tegen – Voorzetsel 1. zijdelings aanleunend ♢ De fiets staat tegen de deur. 2. oneens met, ter bestrijding van ♢ Er is geen middel tegen deze ziekte.

Wat is bestrijden?

bestrijden – onregelmatig werkwoord uitspraak: be-strij-den 1. tegen iets of iemand vechten of je verzetten ♢ de regering bestrijdt de criminaliteit door meer agenten op te leiden 1. de kosten bestrijden …

Wat is schendt?

(schond, heeft geschonden), 1. schade berokkenen aan toetakelen, kwetsen: hij is door de pokken geschonden, hij is pokdalig; (spr.) wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht; wie kwaad van zijn bloedverwanten spreekt, onteert zichzelf; 2.

Wat is een regel?

Een regel is een reeks woorden die over een bepaalde vaste breedte naast elkaar geschreven, gezet of gedrukt zijn.

Wat betekent het woord mentaliteit?

mentaliteit – wijze van denken en voelen; het woord is synoniem met instelling, geest, geesteshouding, denkwijze en gezindheid. Ten aanzien van problemen en verschijnselen neemt men een attitude of houding aan. De tijdgeest is een algemeen heersende mentaliteit in een bepaalde periode.

Doen wat je zegt synoniem?

beweren (ww) : betogen, betuigen, claimen, getuigen, pretenderen, staande houden, stellen, suggereren, verklaren, volhouden, voorgeven, voorwenden, zeggen. veinzen (ww) : affecteren, doen alsof, fingeren, gebaren, huichelen, liegen, nabootsen, simuleren, toneelspelen, voorgeven, voorwenden.

Doen waar je zin in hebt synoniem?

als synoniem van een ander trefwoord: lusten (ww) : behagen, believen, zin hebben in.