Wat is een Alternatievenbundel?

Wat is een Alternatievenbundel?

Alternatievenbundel. De Alternatievenbundel van Vilans geeft inspiratie voor passende en vrijwillige zorg aan de hand van 85 alternatieven. De bundel is een praktisch hulp- en inspiratiemiddel om de vrijheid in de zorg te vergroten. En sluit nog beter aan bij de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang.

Wat is een VBM?

Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) zijn maatregelen die gebruikt worden om een persoon bewust te beperken in diens vrijheid. Doel hiervan is de persoon en / of diens omgeving te beschermen tegen risico’s en / of gevaar voor de gezondheid.

Wat valt onder beperking van de bewegingsvrijheid?

Een beperking van de bewegingsvrijheid is bijvoorbeeld sprake als de cliënt binnen een accommodatie niet kan gaan en staan waar hij wil. Van een beperking in de vrijheid om het eigen leven in te richten is bijvoorbeeld sprake als een cliënt bepaalde communicatiemiddelen niet of slechts beperkt mag gebruiken.

Welke nadelige effecten kan onvrijwillige of verplichte zorg hebben?

a) Ernstig nadeel Onder ‘ernstig nadeel’ wordt in de Wzd kortweg verstaan: De veiligheid van de cliënt of anderen wordt bedreigd. Er dreigt ernstige schade of verwaarlozing. Het gedrag van de cliënt is zo hinderlijk dat het agressie van anderen oproept.

Wat is een ernstig nadeel?

In de Wet zorg en dwang staat dat er ernstig nadeel is als er (een grote kans is op) bijvoorbeeld verwonding of levensgevaar. Er is ook sprake van ernstig nadeel als uw familielid zichzelf verwaarloost of financieel in de problemen raakt. Of als hij agressie bij anderen oproept.

Wat is een ernstig nadeel volgens de Wet zorg en dwang?

In de Wzd staat dat er ernstig nadeel is wanneer het volgende gebeurt. Of de kans heel groot is dat het gaat gebeuren. Er is gevaar dat jij of iemand anders doodgaat. Jij of iemand anders raakt ernstig gewond of heeft veel pijn.

Welke actie s start je wanneer je verzet herkent bij een cliënt?

Als een cliënt zich verzet, is er alsnog sprake van onvrijwillige zorg. De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat uit van het principe ‘Nee, tenzij’. De zorg voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden, tenzij het niet anders kan.

Hoe kun je de Alternatievenbundel toepassen?

In deze nieuwe bundel gaan we niet uit van het onbegrepen gedrag dat de cliënt vertoont, maar kijkt u naar wat u de cliënt gunt. Zo kunt u in de inzetindex achterin de bundel zoeken op de reden waarom u een alternatief wil inzetten, bijvoorbeeld ‘ontspanning bevorderen’ of ‘valrisico verminderen’.

Is laag laag bed vrijheidsbeperking?

Eén daarvan is het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen. Daaronder vallen het geven van gedwongen medicatie, het gebruiken van een stoel waaruit je niet zelfstandig kunt opstaan of een band waarmee je in bed wordt vastgelegd. Maar ook: een laag-laag-bed, een valmat en een sensor.

Wat is vrijheidsbeperking in de zorg?

Dat is zorg waarmee een cliënt of zijn vertegenwoordiger níet instemt of waartegen de client zich verzet. De volgende zaken kunnen een vorm zijn van onvrijwillige zorg: Toedienen van vocht, voeding en medicatie, medische handelingen en therapeutische maatregelen. Beperken van bewegingsvrijheid (ook fixatie)

Wat is vrijheidsbeperkende maatregel?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt een brede definitie: vrijheidsbeperking omvat alle maatregelen (fysiek en verbaal) die de vrijheid van cliënten beperken. Het gaat dus om: fysieke maatregelen (afzondering, onrustbanden, verpleegdekens, tafelbladen) medicatie die het gedrag beïnvloedt.