Wat is doelmatigheid zorg?

Wat is doelmatigheid zorg?

Bij doelmatigheid wordt gekeken in hoeverre bepaalde interventies of diensten de beoogde gezondheidsresultaten opleveren in verhouding tot de kosten. Er is sprake van doelmatige zorg als er met zo min mogelijk input en inspanning benodigde zorg geleverd wordt.

Hoe meet je doelmatigheid?

Hoe kom je tot een doelmatigheidsmeting?

  1. Stakeholders identificeren en betrekken. Welke partijen merken de effecten van een eventuele doelmatigheidsverbetering die bereikt wordt?
  2. Definiëren van doelmatigheid.
  3. Gegevens verzamelen.
  4. Berekenen doelmatigheidsindicatoren.
  5. Valideren van berekeningen.
  6. Doelmatigheidscyclus opstellen.

Wat is doelmatigheidswinst?

Een sprekend voorbeeld van doelmatigheidswinst zijn de grote besparingen bij de genees- en hulpmiddelen, waarbij inkopers zorgproducten goedkoper weten in te kopen. De overheid kan meer doelmatigheid stimuleren door optimale randvoorwaarden te stellen.

Wat is de curatieve sector?

Curatieve zorg is alle zorg die erop is gericht om ziekten en kwalen te genezen. Curatieve zorg richt zich zowel op acute als chronische lichamelijke aandoeningen. Binnen de geneeskunde wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende stromingen van zorg.

Wat is een beleidsanalyse?

Een beleidsevaluatie of beleidsanalyse is het beoordelen van een maatregel, programma, plan of project aan de hand van evaluatiecriteria. Hierbij worden de beleidsprocessen, en hun doelmatigheid, onderzocht.

Wat is de beleidstheorie?

Beleidstheorieën hebben een sturende uit- werking op de vormgeving, uitvoering en evaluatie van beleid.

Hoe werkt de risicoverevening?

Door middel van risicoverevening worden zorgverzekeraars die meer verzekerden hebben met hoge zorgkosten, hiervoor financieel gecompenseerd. Dat gebeurt via de zogeheten vereveningsbijdrage die het Zorginstituut aan verzekeraars uitkeert via het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) voor de basisverzekering.

Wat is een curatieve aanpak?

Curatief betekent genezend en kan verwijzen naar alle activiteiten die als het ware een genezende werking hebben. Als iemand curatief wordt behandeld, dan wordt diegene genezend behandeld. Handelingen die een ziekte genezen, zijn curatief.

Wat betekent curatieve gezondheidszorg?

Bij curatieve zorg is de behandeling bedoeld om te genezen. De meeste artsen zeggen dit vaak voorzichtig met de zin: “de behandeling is in opzet genezend”. Dat wil zeggen dat er hele goede hoop is dat je door de behandeling geneest.

Waarom beleidsanalyse?

De beleidsanalyse is vooral een hulpmiddel om de effecten van keuzen duide- lijk te maken aan de bij de dijkversterking betrokkenen. Dit kan leiden tot een keuze die de verschillende belangen zo goed mogelijk recht doet en die daarmee een zo groot mogelijk draagvlak heeft.

Wat betekent evaluatieverslag?

Standaarden en specificaties aan de hand waarvan individuen verschillende alternatieven (producten/merken) beoordelen en met elkaar vergelijken.

Wat betekent overheidsbeleid?

overheidsbeleid – zelfstandig naamwoord uitspraak: o-ver-heids-be-leid 1. beleid van een gemeente, provincie of land ♢ het verzorgen van goed onderwijs is overheidsbeleid Zelfstandig naamwoord: o-ver-heids-be-leid he…