Wat is de lokale politie?

Wat is de lokale politie?

De lokale politie verzekert de basispolitiezorg, meer bepaald alle opdrachten van bestuurlijke (handhaving van de openbare orde, verkeershandhaving, … ) en gerechtelijke politie (onderzoeken) die nodig zijn voor het beheersen van lokale gebeurtenissen en fenomenen.

Hoeveel lokale politiezones zijn er?

Van de 185 politiezones zijn er 40 ééngemeentepolitiezones en 145 meergemeentepolitiezones.

Wie is de baas van de lokale politie?

Het gezag en de leiding over de lokale politiedienst wordt uitgeoefend door de burgemeester (ééngemeentezones) of het politiecollege (meergemeentezones).

Wat is een ambtenaar lokale politie?

Opdrachten van de bestuurlijke politie De belangrijkste opdracht is ordehandhaving, meer bepaald: het doen naleven van wetten en reglementen en preventief optreden. de bescherming van personen en goederen en bijstand verlenen aan personen in nood.

Wat is het verschil tussen de lokale en Federale Politie?

gestructureerd op twee niveaus: lokaal, door de oprichting in elke politiezone van één enkele politie die belast wordt met het verzekeren van de gehele basispolitiezorg; federaal, door een politie met gespecialiseerde functies en een federaal niveau dat indien nodig steun verleent aan de lokale politie.

Hoe herken je Federale Politie?

De “corporate colors” De “corporate colors” bepalen de kleuren van enerzijds de Federale Politie en anderzijds de Lokale Politie. Deze twee kleuren – oker voor de federale politie en lichtblauw voor de lokale politie – worden op een originele maar ook doeltreffende manier gebruikt.

Hoeveel politiekorpsen?

Vorming van nationale politie Deze bepaalde dat alle 26 politiekorpsen (25 regiokorpsen en de KLPD) opgingen in één nationaal politiekorps, met een hoofdkantoor in Den Haag en verdeeld in tien regionale eenheden, een landelijke eenheid en een Politiedienstencentrum, onder een eenhoofdige leiding.

Welke politiezones zijn er?

Bij de hervorming van de politie, die inging op 1 januari 2001, werden er oorspronkelijk 196 politiezones gevormd. Sindsdien zijn er echter een aantal fusies doorgevoerd, waardoor het aantal is verminderd. Op 1 januari 2019 zijn er nog 185 politiezones.

Hoeveel personeelsleden zijn er werkzaam bij de federale politie?

De Federale Politie telde op 31 december 2020 in totaal 13 493 medewerkers, onder wie 10 394 leden van het operationeel kader (Ops) en 3099 burgerpersoneelsleden (CALog).

Wie zit er in de zonale veiligheidsraad?

Binnen elke politiezone bestaat een zonale veiligheidsraad. Deze raad komt systematisch bijeen en bestaat uit de burgemeester (voorzitter), de procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie (dirco).

Is politieman ambtenaar?

Vrijwel alle politiemedewerkers, enkele uitzonderingen daargelaten, zijn politieambtenaar. Voor politieambtenaren geldt de cao Politie. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is op politieambtenaren niet van toepassing. Ook defensie behoort tot de overheid.

Wat is het verschil tussen de lokale en de Federale Politie?