Wat is controleerbaarheid onderzoek?

Wat is controleerbaarheid onderzoek?

De resultaten van een onderzoek moeten controleerbaar zijn. Wanneer andere onder- zoekers een vergelijkbaar onderzoek doen, moeten de verwachtingen van het onder- zoek kunnen worden bevestigd of weerlegd. Door de controleerbaarheid van onder- zoek kan bekeken worden of onderzoeksresultaten algemeen geldig zijn.

Wat zijn objectieve resultaten?

Objectiviteit betekent dat de interpretatie van een uitspraak (feit) onafhankelijk is van de meningen van mensen. Een objectief feit is bijvoorbeeld de volgende uitspraak: Water kookt bij 100 graden Celsius.

Wat houdt objectiviteit in?

Objectiviteit zijn alle feiten, zonder dat ze op een bepaalde manier worden ingekleurd door mensen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat ‘de lucht is blauw’ een feit is. Ook dingen als wiskundige formules kun je als feiten zien.

Wat is de Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid?

De ‘interbeoordelaarsbetrouwbaarheid’ is de mate van overeenstemming tussen verschillende beoordelaars. Deze methode wordt veel gebruikt in onderzoek waarbij gebruikgemaakt wordt van observatie-instrumenten. Meerdere beoordelaars gebruiken hetzelfde instrument om dezelfde situatie te beoordelen.

Wat betekent een feit is objectief?

Wat is verschil objectief en subjectief?

Argumenten zijn objectief wanneer ze feitelijk zijn en subjectief wanneer ze een mening, een gevoel, een vermoeden of een waardeoordeel bevatten. Subjectieve argumenten worden ook wel waarderende argumenten genoemd. Objectieve (feitelijke) argumenten kun je altijd controleren op hun juistheid.

Wat is een subjectief in een zin?

Subjectief houdt in dat iets vanuit persoonlijk oogpunt wordt beoordeeld of gezien. Het heeft betrekking op de eigen smaak of voorkeur. Wanneer iemand subjectief antwoordt, is het antwoord van die persoon beïnvloed door zijn of haar eigen meningen en ervaringen.

Wat is de betekenis van subjectief?

Wat is valorisatie onderzoek?

Kennisvalorisatie is het proces van waardecreatie uit kennis, door kennis ge- schikt en/of beschikbaar te maken voor economische en/of maatschappelijke benutting en te vertalen in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid.

Hoe noem je iemand die betrouwbaar is?

betrouwbaar (bn): beproefd, bonafide, degelijk, deugdelijk, duurzaam, eerlijk, feilloos, getrouw, integer, onkreukbaar, solide, veilig, vertrouwd.

Wat is transparantie in onderzoek?

Het verschaffen van inzicht in zaken die voor betrokkenen relevant zijn om goede, afgewogen beslissingen te nemen en verantwoording af te kunnen leggen. Transparantie is een onderdeel van openheid.

Wat is een valorisatie?

valorisatie – Zelfstandignaamwoord 1. hernieuwde vaststelling van de waarde van een schuldvordering, herwaardering 2. ~ van prijzen: het op een zeker peil brengen om de productie weer lonend te maken 3. ~ van resteffluenten afkomstig van mestverwerking: het weer bruikbaar of waardevol maken van mestafval 4.

Wat is valorisatie van kennis?

Kennisvalorisatie is het proces van waardecreatie uit kennis, door kennis geschikt en/of beschikbaar te maken voor economische en/of maatschappelijke benutting en te vertalen in concurrerende* producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid.

Waarom onafhankelijk zijn?

Het belang van onafhankelijkheid Mensen die het gevoel hebben behoorlijk onafhankelijk te kunnen werken en zelf kunnen bepalen wanneer ze wat precies uitvoeren, voelen zich minder snel gevangen door stress en hoge werkdruk. Mensen die zich onafhankelijk voelen in hun werk, zijn gemotiveerder.