Wat is administratieve organisatie en interne controle?

Wat is administratieve organisatie en interne controle?

AO/IC staat voor Administratie Organisatie en Interne Controle. De Administratieve Organisatie bestaat uit de processen, procedures, werkinstructies en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen uw zorgorganisatie.

Wat is het doel van interne controle?

Interne controle heeft als doel om onvolkomenheden in de uitvoering tijdig op te sporen en te corrigeren. Tevens biedt interne controle de kans op het treffen van preventieve maatregelen om onvolkomenheden in de toekomst te voorkomen.

Wat is een interne Beheersingsmaatregel?

De term ‘interne beheersingsmaatregelen’ slaat op alle aspecten van een of meer componenten van de interne beheersing. Interne beheersingsactiviteiten – Die beleidslijnen en –procedures die ervoor helpen te zorgen dat de instructies van het management worden uitgevoerd.

Waar staat NV COS voor?

Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS)

Wat is de administratieve organisatie?

administratieve organisatie – Het geheel van regels en procedures en andere maatregelen die tot doel hebben de administratie van een bedrijf of instelling optimaal te laten verlopen.

Waaruit bestaat de administratieve organisatie?

Administratieve organisatie (AO) is een vakgebied binnen de informatiekunde en bedrijfsleer. Het houdt zich bezig met het functioneren van de organisatie, de informatie die hieruit voortkomt en het complex van maatregelen om het functioneren en informeren naar wens te laten verlopen.

Welke soft controls zijn er?

Soft controls kunnen gedefinieerd worden als: “Culturele gedragsbeïnvloedende factoren die altijd aanwezig zijn in een organisatie”. Voorbeelden hiervan zijn het bespreekbaar maken van problemen en fouten, elkaar aanspreken op (ongewenst) gedrag en het voorbeeldgedrag van bestuurders.

Wat is een beheersmaatregel?

Beheersmaatregelen zijn de maatregelen die je neemt om de risico’s waaraan een onderneming blootstaat te beheersen. Deze beheersmaatregelen worden vervolgens vertaald naar beleid en procedures.

Wat zijn AO maatregelen?

Dit zijn maatregelen in plannen, processen, systemen. Hiermee wordt het functioneren van de organisatie bijgesteld en beheerst.

Waar staat HRA voor?

Met het HRA-model kan de seismische dreiging en het risico als gevolg van de gaswinning in Groningen worden berekend. HRA staat voor Hazard and Risk Assessment. De Hazard and Risk Assessment is de uitkomst van acht opeenvolgende modellen.

Wat is COS 4410?

Definitie samenstellingsopdracht het management te ondersteunen bij het opstellen en presenteren van historische financiële informatie van een entiteit in overeenstemming met een van toepassing zijnd stelsel inzake financiële verslaggeving; en. hierover te rapporteren zoals dat door deze standaard wordt vereist.