Wat doet tien voor toekomst?

Wat doet tien voor toekomst?

Bij ’10’ voor Toekomst helpen we gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen te maken hebben. Door de integrale aanpak leren gezinnen omgaan met hun problemen. Als het kan, betrekken we het eigen netwerk van het gezin bij het hulpverleningsproces.

Wat is een multi problem gezin?

Een veelgebruikte definitie van multiprobleemgezinnen is die van Baartman: ‘een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen’.

Wat is een multiproblematiek?

Multiproblematiek is een weerbarstig verschijnsel. Hier is sprake van als zich in een gezin bij een of meerdere gezinsleden uiteenlopende problemen heersen op verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld school, vrije tijd, werk, financiën, wonen etc.

Wat is een complex probleem?

Met een complex probleem bedoelen wij een probleem dat speelt binnen een zogenaamd complex adaptief systeem èn dat in haar aard te maken heeft met de complexiteit van dat systeem. Intermezzo: wat zijn complexe (adaptieve) systemen?

Wat is een systeemgerichte benadering?

betekenis & definitie. In het sociaal werk is een systeemgerichte benadering een grondhouding waarbij de sociaal werker zichzelf en anderen ziet als onderdelen van verschillende, elkaar overlappende en beinvloedende systemen.

Hoe werk je systeemgericht?

In de systeemgerichte visie staat niet alleen de cliënt centraal maar ook de context waarbinnen hij functioneert. De systeemgerichte visie is er niet op gericht het vinden van een directe en eenduidige oplossing voor de problemen van de cliënt. Er wordt niet gezocht naar een lineair verband tussen oorzaak en gevolg.

Wat zijn complexe groepen?

Door sterke gevoelens bijeengehouden groep van geheel of gedeeltelijk onbewuste voorstellingen en herinneringen.

Wat is delict gedrag?

Delictgedrag is grensoverschrijdend gedrag dat maatschappelijk onaanvaardbaar is waarbij in strijd wordt gehandeld met wet- en regelgeving. Forensische psychiatrie is erop gericht delictgedrag tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau te reduceren.

Waar begint multiproblematiek?

Het onderzoek gaat uit van de volgende definitie: Er is sprake van multiproblematiek bij gezinnen en personen wanneer deze langdurig te maken hebben met twee of meer samenhangende en elkaar mogelijk versterkende problemen én de betrokkene(n) niet in staat is/zijn tot het ontwikkelen en voeren van een adequate regie ten …