Wat betekent naam onderwijsinstelling?

Wat betekent naam onderwijsinstelling?

Officiële benaming voor scholen en universiteiten.

Wat bedoelen ze met instelling?

Organisatorisch verband dat als een eigenstandige, juridische entiteit naar derden optreedt. De leiding hiervan berust bij een (raad van) bestuur of directie. Onder dit begrip vallen ook organisaties die geen fysieke ‘instelling’ beheren, zoals thuiszorgorganisaties.

Is een school een instelling?

Volgens Wikipedia is een school een instelling waarin onderwijs op een bepaald niveau gegeven wordt. Het woord ‘school’ is afgeleid van het Griekse ‘σχολή’, dat ‘vrije tijd’ betekent. Onderwijs was namelijk oorspronkelijk iets waarvoor men vrije tijd moest hebben.

Hoe noem je een school?

Sinds 1 augustus 1968 vervangen door de basisschool, die tegenwoordig basisonderwijs geeft in de groepen 1 t/m 8. de middelbare school, waar middelbaar onderwijs aan leerlingen werd gegeven. Sinds 1 augustus 1968 vervangen door school voor voortgezet onderwijs, meestal in een scholengemeenschap.

Wat invullen bij onderwijsinstelling?

De instelling die op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs is erkend voor het verzorgen van onderwijs in de vorm van (beroeps)opleidingen en waarvan het bevoegd gezag de deelnemers de gelegenheid geeft een examen af te leggen.

Is Uni hoger onderwijs?

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het terecht gebruik van de namen universiteit en hogeschool en het terecht verlenen van graden in het hoger onderwijs. Dit is per 1 juni 2017 geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Wat is opleidingsrichting?

Dit is een indeling die het mogelijk maakt onderwijsprogramma’s internationaal te vergelijken. Bij de toepassing van de ISCED op het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland is de naamgeving van de categorieën aangepast aan de namen van de opleidingen in het mbo.

Wat is het onderwijs?

Onder onderwijs wordt in Nederland over het algemeen verstaan: het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitude binnen een door de overheid bepaalde structuur door daarvoor opgeleiden personen.

Wat is de betekenis van instantie?

Def.: organisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.