Waarom geen voorziening Groot onderhoud IFRS?

Waarom geen voorziening Groot onderhoud IFRS?

Overigens is in IFRS ook het vormen van een voorziening voor groot onderhoud niet toegestaan omdat niet voldaan wordt aan het vereiste van het bestaan van een verplichting.

Wat is Lucky buy?

Als negatieve goodwill niet is ontstaan door verwachte toekomstige verliezen, is er sprake van een gelukkig aankoop (lucky buy). In dat geval wordt er gekeken naar de reële waarde van de identificeerbare niet-monetaire activa.

Welke waarderingsgrondslagen zijn van toepassing indien een onderneming activa tegen de actuele waarde wil opnemen?

Grondslagen voor waardering activa en passiva – verkrijgings- en vervaardigingsprijs Als grondslagen voor de waardering van een actief en een passief komen in aanmerking de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de actuele waarde (art. 2:384 lid 1 BW).

Wat valt onder voorziening Groot onderhoud?

Een voorziening groot onderhoud is gerechtvaardigd wanneer de toekomstige, aftrekbare onderhoudsuitgaven in het jaar waarin de onderhoudswerkzaamheden worden verricht, naar verwachting en verhoudingsgewijs aanzienlijk zullen zijn.

Lees ook:   Wat heb je nodig in een buitenkeuken?

Hoe ontstaat badwill?

Badwill is het negatieve verschil tussen de balanswaarde van de onderneming en de prijs die ervoor betaald wordt. Badwill is het tegenovergestelde van goodwill. Er ontstaat badwill wanneer men een prijs voor de onderneming betaalt die onder de balans- of boekwaarde van de onderneming ligt.

Het gaat hierbij om periodiek onderhoud van enige omvang. Een klassiek voorbeeld is het vervangen van een dak. Verwar dit niet met periodiek storingsonderhoud dat vaak een geringere omvang kent.

Is schilderwerk groot onderhoud?

Machinereparaties, dakrenovaties, liftonderhoud, schilderwerk zijn periodieke onderhoudswerkzaamheden. Dit periodieke onderhoud van enige omvang noemen we ‘groot onderhoud’.