Waarom een Raad van Toezicht?

Waarom een Raad van Toezicht?

De Raad houdt toezicht op de langetermijnwaardecreatie van de organisatie. Dit betekent toezicht houden op de financiƫle gezondheid en de risicobeheersing, maar ook op de uitvoering van de strategie en of de belangen van stakeholders voldoende zijn gewaarborgd door directie/ bestuur.

Wat mag een demissionair bestuur?

Juridisch gezien is een demissionair kabinet gewoon volledig bevoegd en met demissionaire verenigingsbesturen is dat niet anders. Er is gewoon een bestuur dat heeft aangegeven op de eerst volgende vergadering te zullen aftreden. Een demissionair bestuur zal veelal aangeven de lopende zaken te zullen afwikkelen.

Wat zijn de taken van een bestuur?

Taken en verantwoordelijkheden bestuur

  • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur en leden.
  • Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coƶrdineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.
  • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.

Kan een vereniging zonder bestuur?

Juridisch is het mogelijk dat een vereniging geen bestuursleden heeft, namelijk indien alle (resterende) bestuursleden ontslagen worden, aftreden, of ontslag nemen. Echter, de wet geeft geen regeling over wat er in dat geval moet gebeuren, en geeft ook niet aan hoe een nieuw bestuur gekozen kan worden.

Wat doet het bestuur van een vereniging?

Het dagelijkse bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur zit de vergadering voor, dit is o.a. een taak van de voorzitter, en het bestuur bepaalt ook de agenda van de vergadering.

Wie zitten er in het bestuur?

Doorgaans bestaat een bestuur minimaal uit een voorzitter (en vicevoorzitter), een secretaris en een penningmeester. De leden van het bestuur die geen specifieke functie of taak hebben, worden wel ‘algemeen lid’ genoemd.

Wat is het doel van toezicht?

De functie van toezicht Toezicht bevordert de naleving van in beleid en regelgeving vastgelegde normen door regels te handhaven. Daarnaast levert toezicht informatie over de kwaliteit van de uitvoering van publieke taken door zelfstandige organisaties.

Wat houdt raad van toezicht in?

De Raad van Toezicht (RvT) is een orgaan van een vereniging of stichting. De RvT houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur. Daarnaast heeft de RvT een adviserende rol. Soms is een RvT verplicht.