Waar bestaat het eigenvermogen uit?

Waar bestaat het eigenvermogen uit?

In essentie is eigen vermogen het saldo van de bezittingen (‘activa’) en schulden (‘passiva’) van je eigen onderneming of organisatie. Pak de jaarrekening er eens bij, dan zie je links op de balans je bezittingen, zoals inventaris, vorderingen en banksaldo.

Wat wordt verstaan onder eigen vermogen?

Vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Maar het huis waarin u woont en uw auto tellen níét mee als vermogen.

Hoe kun je het eigen vermogen berekenen?

Het eigen vermogen is een eenvoudige berekening van alle bezittingen minus de schulden. In formule kun je dit dus als volgt berekenen: eigen vermogen = bezittingen – schulden.

Wat is geplaatst en gestort kapitaal?

Het bedrag van het geplaatste maatschappelijk aandelen kapitaal hoeft niet daadwerkelijk door de aandeelhouders betaald te zijn. De betaling moet gedaan worden op het moment dat de vennootschap daarom verzoekt. Het totale bedrag dat de aandeelhouders op het geplaatst kapitaal hebben betaald is het gestort kapitaal.

Welke posten vallen onder eigen vermogen?

Het eigen vermogen is een restpost van de activa en het vreemd vermogen. Het eigen vermogen bestaat uit aandelenkapitaal, reserves en niet-verdeelde winsten. Het wordt als een restpost gezien van de afzonderlijke activa minus het vreemd vermogen.

Wat houdt een achtergestelde lening in?

Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de schuldeiser in het geval van een faillissement van de schuldenaar wordt achtergesteld. Dat betekent dat de schuldeiser achter de andere schuldeisers komt, zoals de bank en overige crediteuren. Als compensatie voor dat risico wordt meestal een hogere rente bedongen.