Kan je na ziekteverlof in verlof gaan?

Kan je na ziekteverlof in verlof gaan?

Kan men vakantieverlof opnemen onmiddellijk aansluitend op ziekteverlof? Antwoord: Ja, mits akkoord van de lijnmanager.

Heb je recht op verlof na langdurige ziekte?

Maar behoud je dat recht ook wanneer je langdurig ziek bent? Als je ziek wordt, heb je recht op vakantie en wettelijke feestdagen. Het betaald verlof stelt ziekteperiodes gelijk voor maximaal één jaar. Dat houdt in dat ziektedagen tijdens de eerste twaalf maanden van je arbeidsongeschiktheid tellen als gewerkte dagen.

Hoeveel verlof opnemen tijdens ziekte?

Wilt u weten hoeveel wettelijke vakantiedagen uw werknemer heeft per jaar? Dan neemt u vier keer de wekelijkse arbeidsduur. Bij een volle werkweek zijn er 4×5 = 20 wettelijke vakantiedagen. De werknemer moet ermee instemmen dat dagen waarop de werknemer tijdens zijn vakantie ziek is, gelden als vakantiedagen.

Wat als ik ziek wordt voor mijn verlof?

Ziek vlak voor verlof Wanneer je medewerker ziek wordt vlak voor zijn verlof en tijdens zijn verlof nog ziek is, heeft hij het recht om de vakantiedagen, waarop hij ziek is, later op te nemen. Voor zijn ziektedagen heeft hij recht op een gewaarborgd loon.

Hoeveel verlof na 1 jaar ziekte?

Je hebt recht op een ziekte-uitkering na een wachttijd van 12 maanden, waarbinnen je 180 arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen hebt gepresteerd. In bepaalde gevallen kun je geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van die wachttijd.

Wat met verlof bij progressieve tewerkstelling?

Ook bij progressief werken geldt dit principe. Werkte je bijvoorbeeld vorig jaar 16u per week progressief en dit jaar 13u per week, dan heb je recht op vakantie op basis van je huidige stelsel (13u/week) en zal je werkgever je vakantiegeld uitkeren ter compensatie van de opgebouwde uren van het vorige jaar…

Kan werkgever verplichten vakantiedagen op te nemen bij ziekte?

Je werkgever mag geen vakantiedagen inhouden tijdens je ziekte zonder jouw (mondelinge of schriftelijke) toestemming. Dat mag alleen als dat in je cao, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement staat.

Wat doen als je ziek wordt en je moet gaan werken?

Arbeidsongeschiktheid door ziekte In een eerste periode blijft het loon ten laste van de werkgever: het betreft het gewaarborgd loon. Houdt de arbeidsongeschiktheid gedurende langere tijd aan, dan krijgt de werknemer een vervangingsinkomen dat wordt vergoed door de verplichte ziekteverzekering.

Wat gebeurt er als je 1 jaar in de ziektewet zit?

Na een jaar in de Ziektewet komt er een keuring. Die heet de Eerstejaars Ziektewet Beoordeling. Er wordt bij werknemers zonder werkgever dan niet meer gekeken naar het eigen werk, maar naar algemeen geaccepteerd werk.

Wat na 1 jaar arbeidsongeschikt?

Wanneer je ziekte langer duurt dan 1 jaar zal het ziekenfonds je dossier voorleggen aan het RIZIV om je eventueel een invaliditeitsuitkering toe te kennen. Op deze uitkering primaire arbeidsongeschiktheid (het eerste jaar arbeidsongeschiktheid) wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden.