Kan ik mijn opzegtermijn verkorten?

Kan ik mijn opzegtermijn verkorten?

Ik heb een nieuwe baan gevonden, kan ik mijn opzeggingstermijn inkorten? Wanneer je arbeidsovereenkomst werd opgezegd door je werkgever, kan je (arbeider of bediende) op jouw beurt de overeenkomst opzeggen met een verkorte opzeggingstermijn als je een andere job gevonden hebt.

Kan je 2 maanden opzegtermijn hebben?

Uw opzegtermijn mag niet langer zijn dan 6 maanden. Is uw opzegtermijn langer dan 1 maand? Dan moet die van uw werkgever 2 keer zo lang zijn.

Wat verlengt de opzegtermijn?

Als het ontslag uitgaat van je werkgever, zullen bepaalde afwezigheidsperiodes van de werknemer tijdens de opzegperiode die periode schorsen. De opschorting van de opzegtermijn houdt in dat die niet loopt tijdens deze afwezigheidsperiodes en pas verder loopt vanaf de terugkeer van de werknemer.

Kan je afwijken van opzegtermijn?

Dit zijn de opzegtermijnen, zoals in de wet opgenomen. Je mag daarvan afwijken, maar alleen onder de volgende voorwaarden: Je mag schriftelijk andere afspraken maken over de opzegtermijn. Als deze langer wordt dan een maand, dan moet je voor de werkgever (minimaal) de dubbele opzegtermijn gelden.

Heb je altijd een maand opzegtermijn?

De opzegtermijn voor de werknemer is standaard één maand. Je werkgever moet een opzegtermijn in acht nemen die afhankelijk is van de lengte van je dienstverband: een maand, als je minder dan vijf jaar in dienst bent. twee maanden, als je langer dan vijf jaar en korter dan tien jaar in dienst bent.

Kan je onder een getekend contract uit?

Onze tip: U kunt in principe niet zomaar onder een contract uit. Maar dat kan wel als 1) de andere partij de gemaakte afspraken niet nakomt, dan kunt u dus ontbinden, of 2) als er sprake was van bijvoorbeeld bedrog, bedreiging of misleiding, dan kunt u het contract vernietigen als u dit kunt bewijzen.

Welke schorsingen verlengen de opzegtermijn?

Bijvoorbeeld: een halve dag vakantie in combinatie met een halve dag betaald educatief verlof; in geval van combinatie van twee schorsingsoorzaken die allebei de opzegtermijn schorsen, wordt de opzegtermijn geschorst. Bijvoorbeeld: een halve dag vakantie in combinatie met een halve dag ziekte.

Welke dagen schorsen de opzeggingstermijn?

Volgens de FOD moet de schorsing gerekend worden van de effectieve begindatum tot de effectieve einddatum, waarbij niet alleen de werkdagen maar ook de gewone inactiviteitsdagen, zondagen en feestdagen die ingesloten liggen in de schorsingsperiode, worden meegeteld.

Kan ik een tijdelijk contract eerder opzeggen?

U kunt een tijdelijk contract niet zomaar voor de einddatum opzeggen. Uw werkgever mag dit ook niet doen. Opzeggen voor de einddatum mag alleen tijdens de proeftijd en daarna alleen als u daarover in het contract afspraken heeft gemaakt met uw werkgever (dit heet ook wel: tussentijds opzeggen).

Is opzegperiode verplicht?

De wet zegt dat je een opzegtermijn moet geven als je de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Dat geldt zowel voor werkgevers als voor werknemers. Het is dus niet de bedoeling dat je van de ene op de andere dag op straat staat. Tijdens deze opzegtermijn moet er in principe gewerkt worden.

Hoe lang is de opzeggingstermijn vastgelegd?

Arbeiders die tewerkgesteld zijn in sectoren waar de opzeggingstermijn op 31 december 2013 korter was dan de opzeggingstermijn vastgelegd in de CAO75 zullen tot 31 december 2017 nog steeds kunnen ontslagen worden met verkorte opzeggingstermijnen.

Hoe berekent je de opzegperiode?

Je berekent de opzegperiode aan de hand van de periode waarin je medewerker ononderbroken in dienst was. Je hanteert daarvoor de anciënniteit van het moment waarop de opzeg begint te lopen.

Wat is de opzegtermijn van de werkgever?

De opzegtermijn van de werkgever mag immers niet korter zijn dan de opzegtermijn van de werknemer. Ook als een CAO van toepassing is, geldt dat de opzegtermijn van de werknemer niet langer mag zijn dan zes maanden. Deze regels zijn opgenomen in lid 7 en 8 van

Wanneer wordt de opzeggingstermijn geplafonneerd?

Deze opzeggingstermijn wordt in elk geval geplafonneerd op 13 weken.

Kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur vroegtijdig beëindigd worden door opzegging?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur kun je in principe niet voortijdig stopzetten – tenzij in onderling akkoord met de werknemer, om dringende redenen of met betaling van een ontslagvergoeding.

Hoe onderhandelen over opzegtermijn?

Onderhandelen over de opzegperiode Daarom raden wij je aan om eerst te onderhandelen. Het resultaat van succesvolle onderhandelingen zou een wederzijds aanvaardbare opzegtermijn zijn, waarin je waarschijnlijk moet instemmen met het voltooien van het dringende werk waarbij je betrokken was.

Kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds beëindigd worden?

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft u met uw werknemer afgesproken hoelang hij bij u komt werken. Deze tijdelijke arbeidsovereenkomst kunt u niet zomaar opzeggen voor de afgesproken einddatum. Uw werknemer mag dat ook niet doen.

Kan je een contract bepaalde duur verbreken?

Het eenzijdig verbreken van een contract van bepaalde duur is mogelijk met een opzegvergoeding. Deze vergoeding is gelijk aan het loon voor de duur tot het einde van de arbeidsovereenkomst. Let wel, het maximum bedraagt tweemaal de vergoeding, die zou gelden bij een arbeidscontract van onbepaalde duur.

Kan je weg zonder opzegtermijn?

Weggaan zonder opzeg mag niet… In principe is een werknemer verplicht om een opzegtermijn te respecteren, zoals ú dat ook moet doen als ú het contract wilt beëindigen. Doet hij dat niet, dan begaat hij een fout die aanleiding kan geven tot het moeten betalen van een opzegvergoeding.

Wanneer gaat de opzegtermijn in?

De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand. Stel: u wilt per 1 april uit dienst, dan moet u uw contract uiterlijk voor 1 maart schriftelijk opzeggen. In de maand maart moet u dan gewoon nog werken. Langere opzegtermijn. U mag een langere opzegtermijn afspreken met uw werkgever.

Wat is een opzegtermijn met vast contract?

Opzegtermijn met vast contract. Heeft u een contract voor onbepaalde tijd? Dan heeft u een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat u 1 maand van te voren uw contract moet opzeggen. Het gaat om een kalendermaand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand.

Wanneer eindigt uw contract opzeggen?

Dan eindigt uw contract vanzelf op de afgesproken einddatum. U heeft in dit geval geen opzegtermijn. U mag met uw werkgever afspreken dat u uw contract eerder kunt opzeggen. Deze afspraak moet u dan in uw contract laten zetten.

Wat is de opzegtermijn van uw dienst?

Bent u minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand opzegtermijn. Bent u 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden opzegtermijn. Bent u 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden opzegtermijn. Bent u 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden opzegtermijn.